Datums 26. marts, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

(protokols Nr. 6)

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā)                                                                        

2021.gada 26.martā

   

1.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” precizēšanu.

2.

Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā valsts atbalsta Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

3.

Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0283, daļas iznomāšanu.

4.

Par Ogres novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.

5.

Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. marta iekšējo noteikumu Nr.15/2021 „Konkursa „Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa izstrāde projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam” nolikums” pieņemšanu.

6.

Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. marta iekšējo noteikumu Nr.14/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Ogres Vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide” nolikums” pieņemšanu.

7.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ķeguma novada pašvaldību.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkartas sēdes protokols Nr. 6