Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu hemodialīzes procedūru saņemšanai piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, un tā atbilstoši ārsta speciālista norādījumiem nevar izmantot sabiedrisko transportu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
  Iesniegumam pievieno ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, procedūru saņemšanas periods, nepieciešamo procedūru skaits un atzinums, ka nevar izmantot sabiedrisko transportu.
  Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī, ja personai atbilstoši ārsta speciālista norādījumiem nepieciešamas trīs hemodialīzes procedūras nedēļā. Ja nepieciešamo hemodialīzes procedūru skaits ir mazāks par trim procedūrām nedēļā, pabalsts tiek proporcionāli samazināts.
  Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājs slēdz vienošanos ar sociālo centru par līdzdarbību, kurā noteikts, ka pabalsta pieprasītājam regulāri jāinformē sociālais centrs par jebkurām izmainām ārstēšanas procesā, regulaŗi iesniedzot sociālajā centrā ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no ambulatorās, stacionārās pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u).
  Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.

Saņemt pakalpojumu