1.§ Par Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā.

2.§ Par saistošo noteikumu Nr.1/2011 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

3.§ Par saistošo noteikumu Nr.2/2011 ”Detālplānojums zemes gabalam “Salči”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.

4.§ Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

5.§ Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

6.§ Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

7.§ Normal 0 Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Urga” 48, Ogre, Ogres nov.

8.§ Normal 0 Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām “Ranka” 192 un “Ranka” 193, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

9.§Par grozījumiem Ogres novada domes 16.12.2010. lēmumā “Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Stirnu iela 6A, Ogre, Ogres nov.” (protokols Nr.14, 8.§).

10.§Par jauna ielas nosaukuma piešķiršanu Mazozolu pagastā, Līčupes ciemā, Ogres novadā.

11.§Par grozījumiem domes 25.11.2010. lēmumā “Par zemes Mazozolu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda”.

12.§Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Mazozolu pagasta Līčupes ciema Ogres novada teritorijā.

13.§Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, daļas iznomāšanu.

14.§ Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, pagarināšanu.

15.§ Par nedzīvojamo telpu “Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā, iznomāšanu biedrībai “Meža projekti”.

16.§ Par projekta “Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

17.§ Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

18.§ Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.55/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizējumu.

19.§ Par saistošo noteikumu Nr.3/2011 “Grozījumi 25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.45/2010 “Par Ogres novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem, to piešķiršanas kārtību un sociālajiem pakalpojumiem”" pieņemšanu.

20.§ Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām par sadarbību izglītības, sporta un kultūras jomā.

21.§ Par neapdzīvojamo telpu nomu VPII “Cīrulītis”, Meža prospektā 8, Ogrē.

22.§ Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Ogres novada bērnu namā ”Laubere”.

23.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Vārnudzirnavas”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

24.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Silavas”, Ogresgala pagasts, Ogres novads.

25.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

26.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2011 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumi” pieņemšanu.

2.§

Par Ogres novada p/a “Mālkalne” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

3.§

Par iesnieguma izskatīšanu par Ogres būvvaldes izsniegtās būvatļaujas dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Lauberes ielā 5, Ogrē, atcelšanu.

4.§

Par detālplānojuma 1. redakcijas zemes gabaliem Rīgas ielā 27, Rīgas ielā 29, kā arī zemes gabala Rīgas iela un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļā, Ogres pilsētā, Ogres novadā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

5.§

Par jaunas adreses piešķiršanu Ogresgala pagastā.

6.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kooperators” 81, Ogresgala pagastā.

7.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 113, Ogresgala pagastā.

8.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 44, Ogresgala pagastā.

9.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Garāža” 43, Ogresgala pagastā un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.

10.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Garāža” 56, Ogresgala pagastā un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunā gatvē 130, Ogrē, Ogres nov., un tā iznomāšanu.

12.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai Tīnūžu iela 1, Ogre, Ogres nov.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Urga” 48, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada Lauberes, Suntažu un Madlienas pagastu iedzīvotāju 21.09.2010. iesnieguma Nr.1-11.1/1072 izskatīšanu (par SIA „Lauberes Bekons” cūku nobarošanas kompleksu ar biogāzes ražotni Lauberes pag., Ogres nov.).

15.§

Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam „V976”, Taurupes pag., Ogres nov., zemes kadastra apzīmējums 74920040094.

16.§

Par slēgtās šķidrmēslu krātuves Suntažu pagasta nekustamajā īpašumā „Lubkalni” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gala ziņojumu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Suntažu pagastā ar kadastra Nr.7488 003 0715, nomas līguma noslēgšanu.

18.§

Par zemes Suntažu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

19.§

Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

21.§

Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

23.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām Madlienas pag., Ogres nov., un zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Žeibēni”, kadastra numurs 7460 004 0050, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads un zemes vienības piekritību.

25.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas un zemes reformas pabeigšanai nodotas zemes vienības ar kadastra numuru 7460 003 0042, Lauberes pagastā, Ogres novadā, sadali.

26.§

Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

27.§

Par SIA “KP Tehnoloģijas” lietus ūdeņu savākšanas iekārtu un ar tām funkcionāli saistīto privātpersonu īpašumā esošo zemes gabalu iegādi Ogres novada pašvaldības īpašumā.

28.§

Par Ogres vakara vidusskolas un Ogres 1. vidusskolas reorganizāciju.

29.§

Par Krapes pamatskolas, Meņģeles pamatskolas, Mazozolu pamatskolas, Taurupes vidusskolas un Madlienas vidusskolas reorganizāciju.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs reģistrējamo un uzņemamo izglītojamo skaitu un pieteikšanos uzņemšanai obligātajai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei.

31.§

Par Ogres novada p/a “Ogres novada kultūras centrs” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

32.§

Par Ogres novada p/a “Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

33.§

Par pašvaldībai piederošo telpu Ogrē, Parka ielā 1 nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības pakalpojumu sniegšanai.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā „Par zupas virtuves darbības uzsākšanu”.

35.§

Par maksas par Ogres novada sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem apstiprināšanu.

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

40.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.11.2009. lēmumā „Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”” (protokols Nr.7; 48.§).

41.§

Par dzīvojamās mājas Kalna prospektā 5, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

42.§

Par personu izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

43.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

44.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

45.§

Par dzīvokļu palīdzības reģistra pārreģistrāciju.

46.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

47.§

Par nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" piešķiršanu Rozālijai Galvanovskai.                     

48.§

Par grozījumiem 16.12.2010. lēmumā „Par piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”” (protokols Nr.14; 28.§).

49.§

Par Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

50.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

51.§

Par nedzīvojamo telpu “Muižas šķūnis” saimniecības ēkā, Suntažu pag., Ogres nov., nomas maksu un telpu iznomāšanu.

52.§

Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.54/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” nolikums”” pieņemšanu.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2011 “Grozījumi 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 31/2010 “Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” siltumenerģijas tarifi 2011./2012. gada apkures sezonai”” pieņemšanu.

2.§

Par Saistošo noteikumu Nr.8/2011 “Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā” pieņemšanu.

3.§

Par Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes "Sarma" nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

4.§

Par nodibinājuma “Ogres Biznesa un Inovāciju inkubators” statūtu grozījumiem.

5.§

Par valsts nekustamā īpašuma “Tūjas”, Ogresgala pag., Ogres nov., pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

6.§

Par piederoša nekustama īpašuma “Ranka” 94, Ogresgala ­­­pagastā, sadali, jaunas adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

7.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma Ogrē, Draudzības ielā 16 sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 005 1077.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienību Suntažu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

11.§

Par nedzīvojamo telpu “Muižas šķūnis” saimniecības ēkā, Suntažu pag., Ogres nov., nomas maksu un telpu iznomāšanu SIA “Vieredika”.

12.§

Par zemes gabala ar kadastra Nr.7488 003 0510, Suntažu pag., Ogres nov., nomu mazdārziņu vajadzībām.

13.§

Par pasākumiem Ogres estrādē 2011. gada vasaras sezonā.

14.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai “Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

15.§

Par biedrības “Lauberiete” prasību atcelt Madlienas būvvaldes 23.08.2010. būvatļauju Nr.31/2010 cūku nobarojamā kompleksa ar biogāzes ražotni celtniecībai nekustamā īpašumā “Rukši”, Lauberes pag., Ogres nov.

16.§

Par Ogres pilsētas ielām piekrītošo zaļo zonu izslēgšanu no p/a “Mālkalne” bilances.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Ogresgala pagasta izgāztuves “Ķilupe” Nr.74808/3638/PV rekultivācija”.

18.§

Par līdzfinansējumu projektam “Ogres muzeja būvniecība”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā “Taurupes pagasta sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija”.

20.§

Par Ogres 1. vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

21.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

22.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

23.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

24.§

Par dzīvokļu palīdzības reģistra pārreģistrāciju.

25.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Kastaņas”, Madlienas pagasts, Ogres novads.

26.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

27.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

28.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2011 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.33/2009 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem”” pieņemšanu.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

31.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

32.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Rūķīši”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads.

   

33.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Portugāli.

 

 

 

1.§

Par līguma “Par SIA “KP Tehnoloģijas” īpašuma objektu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un lietus ūdeņu savākšanas iekārtu kompleksa izpirkuma nosacījumiem” apstiprināšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2011 “Detālplānojums zemes gabalam ”Dzeņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam ”Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.12/2011 “Apbedīšanas ierobežojumi Ogres pilsētas kapos” pieņemšanu.

5.§

Par pieteikuma par administratīvā soda atcelšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes starpgabala Dzelzceļa iela 4A, Ogre, Ogres nov., sagatavošanu atsavināšanai par brīvu cenu.

7.§

Par valstij piekrītoša apbūvēta zemes gabala Brīvības iela 106B, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Jāņa Čakstes prospekts 1, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Concerts PRO”.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Akmeņu iela 62A, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Ogres Bioenerģija”.

10.§

Par Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta administratīvās robežas grozīšanu.

11.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Amatnieku iela 40 un Amatnieku iela 47A, Ogre, Ogres nov.

12.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam “Krustiņi” Ogresgala pag., Ogres nov.

13.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Apogu ielā 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 un lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0748.

14.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Celtnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov., daļai.

15.§

Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.

16.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Frīdas”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un iznomāšanu.

17.§

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu VAS “Latvijas valsts ceļi” sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes īpašumu zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 25.11.2010. lēmumā “Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā ieskaitīšanu Ogres pašvaldībai piekrītošajās zemēs”.

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Liepu ielā-2” Lauberes pag., Ogres nov., zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un iznomāšanu.

20.§

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu publiskai ūdenskrātuvei Pečora ezers Ķeipenes pag., Ogres nov.

21.§

Par jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu Mazozolu pagasta, Līčupes ciemā, Ogres novadā.

22.§

Par nomas maksas noteikšanu “Andra Pāvulāna ģimenes ārsta praksei” Ogres novada Taurupes pagasta “Vecajā pārvaldes ēkā”.

23.§

Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa Sirsoņa amatu savienošanu.

24.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Vitautam Mihalovskim.

25.§

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ogres novadā.

26.§

Par dāvinājuma līguma ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” akceptēšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumiem.

28.§

Par finansiālu atbalstu sieviešu basketbola komandai “Ogre” dalībai LR 2011./2012.gada čempionātā.

29.§

Par biedrības “Īsta Mīlestība Gaida” atbrīvošanu no Ogres Valsts ģimnāzijas telpu nomas maksas.

30.§

Par bankrotējušās SIA “Juridiskais serviss” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošu transportlīdzekļu norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2011 “Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.

33.§

Par grozījumiem bērnunama “Laubere” nolikumā.

34.§

Par Suntažu mūzikas skolas likvidāciju.

35.§

Par dzīvojamās mājas Kalna prospektā 5, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

36.§

Par iesnieguma izskatīšanu par sociālo māju (dzīvokļu) komisijas atteikuma izīrēt sociālo dzīvojamo platību apstrīdēšanu.

37.§

Par Ritas Kasparovičas atbrīvošanu no Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja amata.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības piedalīšanos IZM rīkotajā projektu konkursā “Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.

39.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 16.12.2010. lēmumā “Par neapdzīvojamo telpu nomu Ogres Valsts ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē”.

40.§

Par Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” mikroautobusa nomas maksu.

41.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

42.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

43.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 7, Ogrē.

44.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

45.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

46.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

47.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2011 “Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā” pieņemšanu.

 

 

   

1.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

2.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

3.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

4.§

Par nekustamo īpašumu „Mūrnieki” un „Jaundreimaņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

5.§

Par zemes platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu zemes vienībai „Ranka” 51, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

6.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma Ogrē, Draudzības ielā 16 sastāvā esošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7401 005 1077, daļai un grozījumiem Ogres novada domes 17.03.2011. lēmumā (sēdes protokols Nr.5, 7.§).

7.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību „Lejas Ķilupe”, Ogresgala pagastā Ogres novadā.

8.§

Par atļauju izmantot Ogres novada pašvaldībai piederošo Stirnu, Vanagu, Skuju un Zaļumu ielu, Ogrē zemi sarkanajās līnijās sadales gāzesvadu izbūvei.

9.§

Par sadarbību ar SIA „Ogres Bioenerģija” katlu mājas Brīvības iela 116A, Ogre rekonstrukcijas un turpmākās ekspluatācijas īstenošanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības atzinumu par dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānu.

11.§

Par grozījumiem Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes "ABZA" nolikumā.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Kapsēta”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par zemes Mazozolu pagastā, Ogres novadā atzīšanu par starpgabalu, piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

17.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa un konfigurācijas maiņu zemes vienībai kadastra apzīmējums 7472 006 0227, Mazozolu pagastā, Ogres novadā.

18.§

Par atsevišķas zemes vienības izdalīšanu no zemes īpašuma „Kaktiņi”, Taurupes pag., Ogres nov.

19.§

Par zemes gabala Suntažu pag., Ogres nov., nomu mazdārziņa vajadzībām.

20.§

Par zemes gabala Suntažu pag., Ogres nov., nomu mazdārziņa vajadzībām.

21.§

Par zemes gabala Suntažu pag., Ogres nov., nomu mazdārziņa vajadzībām.

22.§

Par zemes gabala Suntažu pag., Ogres nov., nomu mazdārziņa vajadzībām.

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes vienības Juglas ābeļdārzs, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

24.§

Par grozījumiem 22.04.2010. lēmumā „Par valsts budžeta dotāciju novada infrastruktūras attīstībai Ogres novada pašvaldībā”.

25.§

Par sadarbības līguma ar biedrību „Dinamo bērni” un biedrību „Hokeja klubs „Ogre Juniors” apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības finansējumu projektam „Palielināt konkurētspēju Igaunijas un Latvijas Megatronikas nozarē, izveidojot Kompetenču centru apmācībām par produkta attīstību”.

27.§

Par izmaksu nodošanu PA „Ogres novada kultūras centrs”.

28.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.

31.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 21.10.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša īpašuma Bumbieru iela, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads, sadalīšanu divās zemes vienībās”.

32.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

 

 

1.§

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības 2010. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

3.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.16/2011 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas līdz upes gultnei tarifs” pieņemšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2011 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā” apstiprināšanu.

6.§

Par precizējumiem 17.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 ”Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā”.

7.§ Par iesniegumu par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

8.§

Par atļauju nodot automašīnu Ogres novada sociālajam dienestam.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Brīvības ielā 58B, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu SIA „Domitek”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Mālkalnes prospekts 30, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Plus Punkts”.

11.§

Par valsts nekustamo īpašumu „Tūjas” Ogresgala pag., Ogres nov.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Dārziņi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par neapdzīvojamo telpu „Tautas nams” 3.stāvā, Suntaži, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Suntalniece”.

14.§

Par zemes vienības „Lejaskorniešu pļava”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Gāršas”, Suntažu pag., Ogres nov.., daļas iznomāšanu.

16.§

Par zemes Čakstiņi 1, Ķeipenes pag., Ogres nov., atzīšanu par starpgabalu, piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

17.§

Par zemes vienības „Pakrastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

18.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Beciņas”, Madlienas pag., Ogres nov., un uz zemes vienību „Punēni”, Madlienas pag., Ogres nov., zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienību “Juceni” un “Juceni 2”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Roadex”.

21.§

Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemes vienību Apiņu iela 7, Ogre, Ogres nov.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 20.05.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo zemes gabalu Ogresgala pagastā, Ogres novadā, iznomāšanas kārtību mazdārziņu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 21.04.2011. lēmumā “Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Apogu ielā 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 un lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0748” (sēdes protokols Nr. 6, 13.§).

24.§

Par jaunu adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu Ogresgala pag., Ogres nov.

25.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Slūžas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļai.

26.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Lauku ielā 1, 2, 3, 4, 6, Pelašķu ielā 1, 3, 5, 7, Madaru ielā 1, 3, 5, Salas ielā 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 22, Ogrē, Ogres nov.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 38, Ogrē, Ogres nov.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 44, Ogrē, Ogres nov.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 58, Ogrē, Ogres nov.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 60, Ogrē, Ogres nov.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 62, Ogrē, Ogres nov.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 64, Ogrē, Ogres nov.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 82, Ogrē, Ogres nov.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 84, Ogrē, Ogres nov.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 88, Ogrē, Ogres nov.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 90, Ogrē, Ogres nov.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 92, Ogrē, Ogres nov.

39.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 100, Ogrē, Ogres nov.

40.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 108, Ogrē, Ogres nov.

41.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 110, Ogrē, Ogres nov.

42.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 162, Ogrē, Ogres nov.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 168, Ogrē, Ogres nov.

44.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jumpravas ielā 54, Ogrē, Ogres nov. (agrāk „Urga” 113).

45.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību „Urga” 45, Ogrē, Ogres nov.

46.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0607.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 005 1061 8001.

48.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0538.

49.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Nīderlandi.

50.§

Par Ogres novada 2010. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības 2010. gada bilances apstiprināšanu.

51.§

Par AS ”Uzņēmēju Trasta Kompānija” iesnieguma izskatīšanu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

52.§

Par maznodrošināto skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2011. gada vasaras mēnešos.

53.§

Par finansiālu atbalstu Mika Neško dalībai Latvijas čempionātā motosportā.

54.§

Par izmaiņām  Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

55.§

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta”.

56.§

Par grozījumiem lēmumā „Par līdzfinansējumu projektam “Ogres muzeja būvniecība””.

57.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu apgūšanai”.

58.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai”.

59.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts pašvaldības ielu un ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai”.

60.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē „Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai”.

61.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

62.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

63.§

Par kredīta ņemšanu projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 10, Ogre, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācijai.

64.§

Par amata – Ogres vakara vidusskolas direktors – likvidāciju un Ogres vakara vidusskolas direktora Miervalža Liepiņa atbrīvošanu no amata.

65.§

Par amata – Krapes pamatskolas direktors – likvidāciju un Krapes pamatskolas direktores Ritas Kiršholces atbrīvošanu no amata.

66.§

Par amata - Mazozolu pamatskolas direktors - likvidāciju un Mazozolu pamatskolas direktores Veras Hermanes atbrīvošanu no amata.

67.§

Par amata – Meņģeles pamatskolas direktors – likvidāciju un Meņģeles pamatskolas direktores Olitas Rudzītes atbrīvošanu no amata.

68.§

Par Ogres novada pirmskolas izglītības iestāžu darbību 2011. gada jūlijā.

69.§

Par individuālu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”.

70.§

Par mācību maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centrā.

71.§

Par Daces Zariņas ievēlēšanu Ogres bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā.

72.§

Par Ogres novada politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas likvidāciju.

73.§

Par grozījumiem Suntažu vidusskolas nolikumā.

74.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā”.

75.§

Par sūdzību par Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra 2011.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.81.

76.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

77.§

Par zemes iegādi un nomu Tīnūžu un Brīvības ielu, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām.

78.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 10.06.2010. lēmumā “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā”.

79.§

Par atteikumu pagarināt automašīnas MAZDA 6 nomas līguma termiņu.

80.§

Par sociālā dzīvokļa statusa pagarināšanu dzīvoklim „Rūķīši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

81.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Čiekuru ielā 5, Ogrē, Ogres novadā.

82.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres novadā.

 

 

1.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

 

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 06.05.2011. ārkārtas sēdes lēmumā “Par līguma “Par SIA “KP Tehnoloģijas” īpašuma objektu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un lietus ūdeņu savākšanas iekārtu kompleksa izpirkuma nosacījumiem” apstiprināšanu”.

 

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala Rīgas iela 27, Ogre, nomu un pieguļošās Rīgas ielas daļas un Ogres vecupes krasta nodošanu SIA „OK Īpašumi” piebraucamā ceļa izbūvei un labiekārtošanas darbu veikšanai.

 

4.§

Par SIA „Malevs” telpu nomas maksu kultūras centra ēkā, Brīvības ielā 15, Ogrē.

 

5.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Pīlādžu iela 12D, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

6.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam „Ozolzīles” un „Arvikas”, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

7.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Grunduļi”, Ogresgala pag., Ogres nov.

8.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Jaunpūpēži”, Ogresgala pag., Ogres nov.

9.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Plūmju ielā 30 Ogresgala pag., Ogres nov.

 

10.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam „Delfīnijas”, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

11.§

Par Ogres novada domes 17.02.2011. lēmuma „Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 44, Ogresgala pagastā” (sēdes protokols Nr.3, 8.§) atcelšanu.

 

12.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Magnoliju ielā 6, Ogre, Ogres nov. (bij. „Lašupes” 407, Ogresgala pagastā).

 

13.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Lašupes” 724, Ogre, Ogres nov.

 

14.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Ranka” 83, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

15.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Kooperators” 55, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

16.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Mežvidi” 39, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

17.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienībām „Mežvidi” 76, „Mežvidi” 96, Ogresgala pag., Ogres nov.

 

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību “Urga” 9 un „Lašupes” 942, Ogrē, Ogres novadā, iznomāšanu.

 

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

 

20.§

Par zemes vienības „Spārniņi”, Taurupes pag., Ogres nov., piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

21.§

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu zemes gabalam „Vērzemnieki”, Krapes pag., Ogres nov.

 

22.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Vecdiedziņš”, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

 

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

 

24.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Zālītes”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu biedrībai „Otrās mājas”.

 

25.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

 

26.§

Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 48, Ogrē, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldībai īpašumā.

 

27.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

28.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

 

29.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

30.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

31.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

32.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

33.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

34.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

35.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

36.§

Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

37.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

 

38.§

Par līdzfinansējumu projektam „Dienas centrā estētiska, funkcionāla vide”.

 

39.§

Par nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu Ogres novada pašvaldības budžeta iestādēs” apstiprināšanu.

 

40.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta ”Izdevumi neparedzētiem gadījumiem".

 

41.§

Par finansiālu atbalstu Kriša Kalniņa dalībai Eiropas Junioru čempionātā airēšanā.

 

42.§

Par finansiālu atbalstu Gundegas Pastores dalībai Eiropas jauniešu U14 tenisa turnīros Vācijā.

 

43.§

Par finansiālu atbalstu Šarlotes Šķēles un Modra Krūzes dalībai tramplīnlēkšanas sacensībās.

 

44.§

Par grozījumiem reorganizēto Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu (Ogres 1.vidusskolas, Madlienas vidusskolas un Taurupes vidusskolas) nolikumos.

 

45.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

 

46.§

Par mobilās brigādes sociālā pakalpojuma nodrošināšanu pēc projekta.

 

47.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

 

48.§

Par pabalstu Kārlim Jermacānam dalībai 22. starptautiskajā bioloģijas olimpiādē.

 

49.§

Par saistošo noteikumu Nr.18/2011 „Grozījumi 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas tarifi 2011./2012.gada apkures sezonai”” pieņemšanu.

 

50.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

 

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres novadā.

 

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres novadā.

 

53.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres novadā.

 

54.§

Par atbalstu biedrības „Ciemupes lasītāju klubiņš „Dalies priekā”” dalībai publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai”.

 

 

 

1.§

Par p/a "Mālkalne" 2010./2011. gada apkures sezonas rezultātiem un par saistošo noteikumu Nr 19/2010 "Pašvaldības aģentūras "Mālkalne" siltumenerģijas cenrādis 2012./2013. gada apkures sezonai" pieņemšanu.

 

2.§

Par Saistošo noteikumu Nr.20/2011. ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009. „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

 

3.§

Par grozījumiem Krapes, Meņģeles un Mazozolu pagastu pārvalžu nolikumos.

 

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala Zilie kalni, Ogre, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūrai „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”.

 

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.139 „Detālplānojums zemes gabalam „Brīdagi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, Ogres rajonā” atcelšanu.

 

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

 

7.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības „Lašupes” teritorijā.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 21.10.2010. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša īpašuma Bumbieru iela, Ogresgals, Ogresgala pagasts, Ogres novads, sadalīšanu divās zemes vienībās” (protokols Nr.12; 14.§).

9.§

Par atļauju izmantot Ogres novada pašvaldībai piederošās Vizbuļu ielas, Ogre zemi sarkanajās līnijās pieslēguma pilsētas centralizētās kanalizācijas tīklam atzara izbūvei.

 

10.§

Par Sadarbības līguma starp Ogres novada pašvaldību Latvijā un Jōhvi pašvaldību Igaunijā slēgšanu.

 

11.§

Par neapdzīvojamo telpu Ogres sporta centrā, Skolas ielā 12, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

 

12.§

Par zemesgabala daļai Zilokalnu prospektā 5A, Ogrē, suņu pastaigas laukuma statusa atjaunošanu.

 

13.§

Par nekustama īpašuma – zemes gabala Brīvības ielā 1B, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu izsoles kārtībā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

14.§

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7472 008 0048 Mazozolu pagastā, Ogres novadā atsavināšanu.

 

15.§

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7472 006 0130 „Estrāde” , Mazozolu pagasts, Ogres novads.

 

16.§

Par zemes Mazozolu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

 

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Suntažu pagastā ar kadastra Nr.7488 003 0681 nomas līguma noslēgšanu.

 

18.§

Par apgrūtinājuma noteikšanu zemes vienībai „Meņģi”, Taurupes pag., Ogres nov.

 

19.§

Par Ogres pašvaldībai piekrītoša zemesgabala „Čakstiņi 1”, Ķeipenes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

 

20.§

Par neapdzīvojamo telpu „Viļņi-3”, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ķeipenes vides centrs”.

 

21.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada Ķeipenes pagasta publiskajā ūdenstilpnē – Plaužu ezerā.

 

22.§

Par mežaudžu izsoli Madlienas pagastā.

 

23.§

Par vienošanās noslēgšanu par koncesijas procedūras organizēšanu „Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās”.

 

24.§

Par LR Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona nodaļas atbrīvošanu no Ogres Kultūras centra telpu nomas maksas.

 

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 21.07.2011. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 48, Ogrē, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldībai īpašumā.” (prot.Nr.10; 26.§).

 

26.§

Par grozījumiem domes 16.06.2011. lēmumā “Par zemes iegādi un nomu Tīnūžu un Brīvības ielu, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām”.

 

27.§

Par līdzfinansējumu projektam „Ķeipenes jauniešu un ģimenes centrs”.

 

28.§

Par grozījumiem domes 30.08.2007.lēmumā „Par kompensācijas piešķiršanu SIA „Ogres autobuss” pensionāru pārvadājumiem”.

 

29.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu z/s „Dzintari” īpašniekam Kristapam Krūtainim no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

30.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA Apgāds „Zinātne” Ilgas Zagorskas grāmatas „Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā” izdošanai.

 

31.§

Par grozījumiem domes 17.02.2011. lēmumā “Par Ogres vakara vidusskolas un Ogres 1. vidusskolas reorganizāciju”.

 

32.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

 

33.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

 

34.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

 

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

 

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

 

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

 

38.§

Par grozījumiem 16.06.2011. sēdes lēmumā (prot.Nr.9; 13.§) „Par neapdzīvojamo telpu ”Tautas nams” 3. stāvā, Suntaži, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Suntalniece”.

 

39.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 16.06.2011. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemes vienību Apiņu iela 7, Ogre, Ogres nov.” (sēdes prot.Nr.9; 21.§)

 

40.§

Par „Vienošanās par kārtību (nosacījumiem), kādā Ogres novada pašvaldības nekustamais īpašums Brīvības ielā 48, Ogrē, Ogres novadā, nododams Ikšķiles novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

 

41.§

Par grozījumiem 16.06.2011. lēmumā „Par kredīta ņemšanu projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 10, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācijai.

 

 

 

1.§

Par nekustama īpašuma – zemes gabala Brīvības ielā 1B, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu izsoles kārtībā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 16.06.2011. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jumpravas ielā 54, Ogre, Ogres nov. (agrāk „Urga” Nr.113)” (sēdes protokols Nr.9, 44.§).

3.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.02.2011. lēmumā “Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai Tīnūžu iela 1, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.3, 12.§).

4.§

Par zemes platības un nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu, kā arī apgrūtinājumu noteikšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošajam nekustamam īpašumam Apiņu iela 7, Ogre, Ogres nov.

5.§

Par jauna ielas nosaukuma piešķiršanu Ogres novada Ogresgala pagastā.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Juceni 2”, Madlienas pag., Ogres nov., nodošanu valsts īpašumā autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta realizēšanai.

7.§

Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Vītolu ielas, Ogrē, zemi sarkanajās līnijās kanalizācijas vada izbūvei līdz īpašuma Jaunogres prospekts 6A, Ogre, robežai.

8.§

Par valstij piekrītoša zemes gabala Jumpravas iela 30, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala Brīvības ielā 28, Ogrē, iznomāšanu.

10.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 17.02.2011. lēmumā (protokols Nr.3; 24.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Žeibēni” kad.Nr.7460 004 0050, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads, un zemes vienības piekritību”.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Pagasti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes Krapes pagastā, Ogres novadā, atzīšanu par starpgabalu, piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

13.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu VPII “Strautiņš”, Lapu ielā 9, Ogrē.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2010. gada publisko pārskatu apstiprināšanu.

15.§

Par saistošo noteikumu Nr.21/2011 “Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem” pieņemšanu.

16.§

Par kredīta ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” finansēšanai.

17.§

Par domes līdzfinansējumu projektam „Saides”.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”.

19.§

Par autobusa nodošanu Madlienas pagasta pārvaldes valdījumā.

20.§

Par galvojumu studiju kredīta saņemšanai.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.22/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2010 „Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” pieņemšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku amatalgām.

23.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par Ogres Valsts ģimnāzijas iekļaušanos inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu tīklā.

24.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par Ogres novada pašvaldības atbalstu jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanā.

25.§

Par Ogres pamatskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.

26.§

Par Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvo komisiju.

27.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

28.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Kastaņas”, Madlienas pagasts, Ogres novads.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Vārnudzirnavas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

31.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajai.

32.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

33.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

 

1.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

2.§

Par iesnieguma izskatīšanu būves „Urga”, Ogre, Ogres nov., nojaukšanas lietā.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Raiņa prospektā, Ogrē, Ogres novadā, daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes gabala ar kadastra Nr. 7488 003 0502, Suntažu pag., Ogres nov., nomu mazdārziņa vajadzībām.

5.§

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Vidusgrotes”, Suntažu pag., Ogres nov.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 21.04.2011. lēmumā “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu VAS „Latvijas valsts ceļi” sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes īpašumu zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā” (protokols Nr.6; 17.§).

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Pilskalns”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par autobusa SETRA S UL nomas maksu.

9.§

Par dzīvokļa Zinību ielā 8, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļu piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

11.§

Par saistošo noteikumu Nr.23/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5/2011 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

12.§

Par ēkas Brīvības ielā 44, Ogrē, pieņemšanu Ogres novada pašvaldības bilancē.

13.§

Par finansiālu atbalstu Šarlotes Šķēles un Modra Krūzes dalībai tramplīnlēkšanas sacensībās.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 25.08.2011 lēmumā „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA Apgāds ”Zinātne” Ilgas Zagorskas grāmatas „Senie ziemeļbriežu mednieki Latvijā” izdošanu” (prot.Nr.11; 30.§).

15.§

Par neprivatizēto daļu valsts dzīvojamās mājās Ogres novadā pieņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā un dzīvojamās mājās „Ķieģeļceplis Nr.6” Suntažu pag., Ogres nov., pārņemšanu pārvaldīšanā.

16.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par saistošo noteikumu Nr.24/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.53/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Dziednīca” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

18.§

Par saistošo noteikumu Nr.25/2011 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu.

19.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „ Kadiķi”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads.

20.§

Par ieejas biļetes cenas noteikšanu izrādei Ogres Vēstures un mākslas muzejā.

21.§

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ogres novadā.

22.§

Par finansiālu atbalstu hokejistam Kasparam Akselam Krustiņam dalībai sacensībās Latvijas izlases komandas sastāvā.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

24.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2011 “Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība Ogres novada maznodrošinātajiem studentiem” precizējumu.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 22.09.2011. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Juceni 2”, Madlienas pag., Ogres nov., nodošanu valsts īpašumā autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta realizēšanai” (prot.Nr.12; 6.§).

27.§

Par grozījumiem 22.09.2011. lēmumā „Par kredīta ņemšanu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” finansēšanai”.

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.26/2011 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 25.08.2011. lēmumā “Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada Ķeipenes pagasta publiskajā ūdenstilpē – Plaužu ezerā”.

3.§

Par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošam nekustamam īpašumam „Vecogres piena savāktuve”, Mazozolu pag., Ogres nov.

4.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Cidoniju ielā 7, Ogrē, Ogres nov.

5.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Goldmaņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., un zemes vienības „Riekstkoži”, Ogresgala pag., Ogres nov., daļai.

6.§

Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Induļu ielā 2, Induļu ielā 3 un Induļu ielā 5, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 16.12.2010. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabaliem Ogresgala pagastā, „Mežvidi” 4A, 12A, 49, 94A”.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 25.08.2011. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības „Lašupes” teritorijā”.

9.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 20.10.2011. lēmuma “ Par dzīvokļa Zinību ielā 8, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu” atcelšanu.

10.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu VPII “Zelta sietiņš”, Skolas ielā 13, Ogrē.

11.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 22.09.2011. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Pagasti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu”.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Brukstalas”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

13.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā daļas iznomāšanu.

14.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā iznomāšanu.

15.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 26.08.2010. lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Atma” Suntažu pag., Ogres nov., kompleksu apbūvi un atļauju izstrādāt detālplānojumu”.

16.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kaltes”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov., un piekritību pašvaldībai.

17.§

Par transformatora apakšstacijas TP-6002, Ķeipenes pag., Ogres nov., uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu un adreses piešķiršanu.

18.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Vāciju un Nīderlandi.

19.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.§

Par pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības izmaksu nodošanu pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”.

21.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Mazozolu pagasta Līčupē” tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007. - 2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

22.§

Par īres un komunālo maksājumu parādiem pašvaldības aģentūrā „Mālkalne”.

23.§

Par finansiālu atbalstu Jāņa Pastara dalībai Eiropas čempionātā krosā.

24.§

Par biedrības “Vecāki kopā” atbrīvošanu no PA „Ogres novada kultūras centra” telpu nomas maksas.

25.§

Par saistošo noteikumu Nr.27/2011 “Par kompensācijām vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei” pieņemšanu.

26.§

Par grozījumiem Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

27.§

Par biedrības ”Mēs-zivīm” iesnieguma izskatīšanu (par rūpniecisko zveju Plaužu ezerā).

28.§

Par 20.10.2011. saistošo noteikumu Nr.25/2011 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizējumu.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

30.§

Par galvojumu studiju kredīta saņemšanai.

31.§

Par grozījumiem 22.09.2011. lēmumā „Par galvojumu studiju kredīta saņemšanai ... ”.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.28/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.33/2009 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem”” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.29/2011 “Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu.

3.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

4.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

5.§

Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

6.§

Par darbībām dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāna īstenošanā.

7.§

 Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „OTAFS” Brīvības ielā 50, Ogrē

8.§

 Par telpu un klavieru izmantošanas maksas noteikšanu Ogres mūzikas skolā.

9.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā iznomāšanu SIA „Agro Vatrane”.

10.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Ogres novada, Suntaži „Vidusskola” pagraba daļā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Parkas”.

11.§

Par nedzīvojamās ēkas „Riekstu katlu māja”, Suntaži, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ogres novada Sarkanais krusts”.

12.§

Par grozījumiem 22.04.2010. lēmumā „Par pašvaldībai piekrītošo zemju piešķiršanu reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi km 52,58 - 61,63 rekonstrukcijas vajadzībām”.

13.§

Par grozījumiem 17.06.2010. lēmumā „Par pašvaldībai piekrītošās zemes nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi km 52,58 - 61,63 rekonstrukcijas vajadzībām”.

14.§

Par zemesgabala Mālkalnes prospektā, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu AS „Preses apvienība”.

15.§

Par SIA „OK Īpašumi” izbūvētā Rīgas ielas posma dāvinājuma pieņemšanu.

16.§

Par zemesgabalu Dārza ielā 7, Ogresgala pag., Ogres nov., un „Kalte”, Mazozolu pag., Ogres nov., pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

18.§

Par nekustama īpašuma - dzīvokļa “Vecā skola” – 1, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu izsoles kārtībā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

19.§

Par nekustama īpašuma - dzīvokļa “Vecā skola” – 3, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu izsoles kārtībā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

20.§

Par nekustama īpašuma - dzīvokļa “Vecā skola” – 5, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu izsoles kārtībā un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

21.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu K.Zāles Brāļu kapu ansamblim.

22.§

Par finansiālu atbalstu Agnesei Pastarei un Georgam Gutpelcam gatavojoties Olimpiskajām spēlēm Londonā.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.30/2011 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5/2011 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

24.§

Par Eiropas pilsētu mēru paktu.

25.§

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā „Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta”.

26.§

Par zemesgabala Kalna prospektā 2A, Ogrē, Ogres nov., daļas pirkšanu.

27.§

Par SIA “D & F” pamatkapitāla samazināšanu un daļas no pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma – zemesgabala Mālkalnes pr.26, Ogrē, atsavināšanu Ogres novada pašvaldībai īpašumā.

28.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas un Krapes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes vidusskolas, Mazozolu un Meņģeles pagastu pārvalžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstos.

30.§

Par izmaksu nodošanu PA „Mālkalne” (projekta “Sociālās dzīvojamās mājas Indrānu ielā 17, Ogrē rekonstrukcija” ietvaros).

31.§

Par saistošo noteikumu Nr.31/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.55/2010 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu.

32.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes pr. 34, Ogrē.

33.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

34.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes pr. 5, Ogrē.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamām platībām Mālkalnes prospektā 30, 34 un 38, Ogrē.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Ozoli-13”, Lauberes pagasts, Ogres novads.

38.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) līguma ar biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” akceptēšanu (elektrības norēķinu kartes).

39.§

Par ziedojuma pieņemšanu no SIA „Akvedukts” (interaktīvā tāfele un projektors).

40.§

Par piederoša nekustamā īpašuma „Laši” Madlienas pagastā, Ogres novadā, dāvinājuma pieņemšanu.