1.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2012 “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā” pieņemšanu.

2.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sagatavošanu.

3.§

Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Ausekļa prospektā 1A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

4.§

Par sūdzības izskatīšanu par administratīvo sodu.

5.§

Par sadarbību ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada un Skrīveru novada pašvaldībām un SIA “Ogres rajona slimnīca” elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai.

6.§

Par 03.11.2009. noslēgtā līguma par kanalizācijas spiedvada posma izbūvi Poruka ielā, Ogrē, pagarināšanu.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada ielu komitejas nolikumā.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par valsts nekustamā īpašuma „Mežniecība”, Madlienas pag., Ogres nov., pārņemšanu.

11.§

Par izmaiņām Madlienas administratīvās komisijas sastāvā.

12.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu un dzīvojamās mājas Butleri, Mazozolu pag., Ogres nov., uzturēšanai nepieciešamo platību.

13.§

Par 01.03.2006. zemes nomas līguma pagarināšanu.

14.§

Par nekustamā īpašuma „Kārļi 2” daļas zemes vienības Ābeļu iela 10A, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu.

15.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu”.

16.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2012 „Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

17.§

Par izmaiņām  Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.§

Par Ogres bāriņtiesas sastāvu.

19.§

Par biedrības “Creativus” atbrīvošanu no telpu nomas maksas Ogres novada kultūras centrā.

20.§

Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā”.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

24.§

Par Mazozolu pagasta feldšeru-vecmāšu punkta maksas pakalpojumu izcenojumiem.

25.§

Par dzīvojamās mājas Sūnu 1, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai „SŪNU 1”.

26.§

Par noteikumu "Par kārtību, kāda Ogres novada pašvaldība aprēķina pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu" pieņemšanu.

27.§

VPII „Zelta sietiņš” audzēkņu vecāku iesnieguma izskatīšana (par ēdināšanu).

28.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Kadiķi”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

 

   

1.§

Par Ludviga Tribocka deputāta pilnvaru anulēšanu.

2.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Andrim Dambim.

3.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

4.§

Par Ogres novada robežu grozīšanas priekšlikumu nodošanu publiskajai apspriešanai.

5.§

Par maģistrālās sakaru līnijas-sakaru torņa Mednieku ielā 12, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.01.2012. sēdes lēmumā “Par sadarbību ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada un Skrīveru novada pašvaldībām un SIA “Ogres rajona slimnīca” elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai” (protokols Nr.1; 5.§).

7.§ Par atlīdzības noteikšanas komisiju.
8.§ Par nekustamo īpašumu Kalna prospektā 2A, Ogrē, Ogres nov., un Rīgas ielā 7, Ogrē, Ogres nov., daļu nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

9.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Z/s “Cepļukalns” Jaunogres vidusskolā.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Skalavas kalns”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo un īpašumā esošo zemesgabalu Taurupes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

14.§

Par zemesgabalu „Kaktiņi”, Taurupes pagastā, Ogres nov.

15.§

Par 11.10.2011. izsniegtās būvatļaujas Nr.46/2011 (cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecībai adresē „Rukši”, Lauberes pag., Ogres nov.) apstrīdēšanu.

16.§

Par Ogres rajona Krapes pagasta padomes 24.09.2008. lēmuma atcelšanu un zemesgabala Atkritumu izgāztuve, Krapes pagastā, Ogres nov. piekritību.

17.§

Par saistošo noteikumu Nr.27/2011 “Par kompensācijām vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei” precizējumu.

18.§

Par saistošo noteikumu sociālajos jautājumos pieņemšanu.

19.§

Par Ogres bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada Madlienas bāriņtiesas nolikumā.

21.§

Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

24.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Bērzu alejā 6, Ogrē.

25.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.

26.§

Par kanalizācijas sūkņu stacijas Čiekuru ielā 6A, Ogrē, izslēgšanu no p/a „Mālkalne” bilances.

27.§

Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2011. gada finanšu pārskatā.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 „Par Ogres novada pašvaldības 2012. gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

30.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Grozījumi 19.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

31.§

Par 19.01.2012. saistošo noteikumu Nr.3/2012 „Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” precizējumu.

32.§

Par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” atbrīvošanu no telpu nomas maksas Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

33.§

Par grozījumiem 22.12.2011. domes lēmumā „Par darbībām dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāna īstenošanā” (prot.Nr.16; 6.§).

34.§

Par sniega motocikla nodošanu  bez atlīdzības PA „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” īpašumā.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

 

   

1.§

Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā.

2.§

Par Ogres novada Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta ielu komitejas sastāvu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša transportlīdzekļa atsavināšanu.

4.§

Par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12A, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu SIA „Ektornet Commercial Latvia”.

5.§

Par zemes vienību Suntažu pagastā, Ogres novadā, iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

 Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Doktorāts”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

 Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Mežmalas” 13, Ogresgala pagastā.

9.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Ranka” 142, Ogresgala pagastā.

10.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Kooperators” 47, Ogresgala pagastā.

11.§

Par Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā piekritīgo zemes vienību sadalīšanu.

12.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala Skolas ielā 20, Ogrē daļas iznomāšanu GĪKS „Zaļā gaisma”.

13.§

Par grozījumiem 09.04.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

14.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Stoke – on – Trent (Apvienotā karaliste).

15.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Florenci (Itālijā).

16.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu biedrībai „Ogres Bridža klubs” Ogres novada kultūras centrā.

17.§

Par finansiālu atbalstu sporta senioram Jānim Kaimiņam dalībai sacensībās Latvijas izlases komandas sastāvā.

18.§

Par finansiālu atbalstu orientēšanās sporta trenerei Ivetai Holcmanei dalībai Eiropas čempionātā ziemas orientēšanās.

19.§

Par galvojumu studiju kredīta saņemšanai.

20.§

Par Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

21.§

Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu cenrādī.

22.§

Par IX Akordeona mūzikas festivāla rīkošanu Ogres mūzikas skolā un dalības maksas noteikšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres 1. vidusskolas skolotājai.

25.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājam.

26.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

27.§

Par  izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

28.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

30.§

Par Ārija Plūģa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amata.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.

32.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

33.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

34.§

Par dzīvojamās platības Liepās 5, Ogresgala pag., izīrēšanu.

 

 

   

1.§

Par nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" piešķiršanu Dzidrai Eidukai.

2.§

Par nosaukuma "Ogres Goda pilsonis" piešķiršanu Ivaram Kaļķim.

3.§

Par Andra Mistera iecelšanu Ogres novada pašvaldība Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

4.§

Par sūdzības izskatīšanu par administratīvo sodu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2012 „Grozījumi 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

6.§

Par saistošo noteikumu Nr.__/2012 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.49/2010 „Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu.

7.§

 Par zemesgabala Upes prospektā, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

 Par grozījumiem 11.09.2008. Ogres novada domes lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu”.

9.§

Par zemesgabala Jāņa Čakstes prospektā, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Amata Adventure”.

10.§

Par zemesgabala „Mežvidi” 96, Ogresgala pagastā, Ogres nov. iznomāšanu ar apbūves tiesībām.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Krasta iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums Nr. 7401 003 0397 daļas iznomāšanu.

12.§

Par telpu nomas maksas samazināšanu organizācijai “Art of Living Latvia” SIA.

13.§

Par pašvaldībai piederošo telpu Ogrē, Meža prospektā 9 nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres novada sociālajam dienestam.

14.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Zvaniņi” Mazozolu pag., Ogres nov., un iznomāšanu.

15.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Dzintari 6” Krapes pag., Ogres nov., un iznomāšanu.

16.§

Par Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas Ogrē, Ogres nov., un Ogres parka rekonstrukcijas Jāņa Čakstes prospektā 1, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu.

17.§

Par tirdzniecības centra Rīgas ielā 33, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu.

18.§

Par kulta ēkas Daugavpils ielā 23, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceri.

19.§

Par Ogres novada robežu grozīšanas priekšlikuma publiskās apspriešanas rezultātiem.

20.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

21.§

Par detālplānojuma 1. redakcijas zemes vienībai Ausekļa prospektā 1A, Ogres pilsētā, Ogres novadā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

22.§

Par bezmantinieka mantas pārņemšanu (dzīvokļa īpašums Nr.8 „Dimanti”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.).

23.§

Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus).

24.§

Par darba dienas pārcelšanu.

25.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2012 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu.

26.§

Par finansiālu atbalstu Vadima Masļankas un Aleksandra Masļankas dalībai Pasaules čempionātā Ašihara karatē.

27.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Madlienas ciemā.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Krapes pagasta izgāztuves „Pinkas” Nr. 74528/3671/PPV rekultivācija”.

29.§

Par Austrumu Toronto evaņģēlisko luterāņu latviešu baznīcas Kanādā dāvinājuma ar uzlikumu Ogres novada sociālajam dienestam Dienas centra „Saime” vajadzībām pieņemšanu.

30.

Par līdzfinansējumu un telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Ciemupes lasītāju klubiņš "Dalies priekā"".

31.§

Par saistošo noteikumu sociālajos jautājumos precizēšanu.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.11/2012 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.27/2011 „Par kompensācijām vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” pieņemšanu.

33.§

Par dzīvojamās platības Lībieškalns 2 dz.2, Ogresgala pag., Ogres nov., izīrēšanu.

34.§

Par atteikumu reģistrēt Ogres novada dzīvokļu palīdzības reģistrā.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 29, Ogrē.

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 5, Ogrē.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

39.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgala pag., Ogres nov.

40.§

Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.

41.§

Par zemesgabala Stirnu ielā 14, Ogrē, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0819) nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres Valsts tehnikumam.

42.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Urga” 9, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

43.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada administratīvajā teritorijā esošo Lobes, Pečora un Plaužu ezeru nodošanu pašvaldībai valdījumā.

2.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvo sodu.

3.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvo sodu.

4.§

Par sūdzības izskatīšanu par administratīvo sodu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2012 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres upē” pieņemšanu.

6.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām vai sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību” pieņemšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” apstiprināšanu.

8.§

Par saistošo noteikumu Nr.15/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2012.gadā cenrādis” pieņemšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ogres pilsētā.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” direktora darba pienākumiem un amatalgu.

11.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apspriešanu.

12.§

Par Ogres novada robežas ar Kokneses novadu grozīšanas priekšlikumu nodošanu publiskajai apspriešanai.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību “Ranka" 52, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību “Ranka" 113, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

15.§

Par Ogres pilsētas zemes kompensācijas fondā ieskaitītās zemes vienības Slimnīcas iela 4, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0562 (8032m2) sadali.

16.§

Par Ogres novada domes 19.11.2009. lēmuma „Par V. V. zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabala Ogrē, Rūpnieku ielā 44 daļu, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz daļu no zemes gabala Rūpnieku iela 44, Ogre, Ogres nov.” (prot. Nr.7; 17.§) lemjošās daļas 2. punkta atcelšanu un valsts tiesībām uz daļu no zemes gabala Rūpnieku iela 44, Ogre, Ogres nov.

17.§

Par atļauju atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašuma „Šubārdi”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0186.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Pakrastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plāteres karjers”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Auseklīši”, Mazozolu pagastā, Ogres nov., un iznomāšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.01.2012. sēdes lēmumā „Par zemes patstāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu un dzīvojamās mājas Butlēri, Mazozolu pag., Ogres nov., uzturēšanai nepieciešamo platību” (protokols Nr.1;12.§).

25.§

Par Ogres novada 2011. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības 2011. gada bilances apstiprināšanu.

26.§

Par kredīta ņemšanu projekta realizācijai.

27.§

Par maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2012. gada vasaras mēnešos.

28.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo apkures katlu un ražošanas aprīkojuma atsavināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Riverways”.

30.§

Par finansiālu atbalstu Kārlim Jermacānam dalībai 23. starptautiskajā bioloģijas olimpiādē.

31.§

Par grozījumiem Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā.

32.§

Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2012. gada jūlijā.

33.§

Par izmaiņām Ogres novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.

34.§

Par Ogres pašvaldības aģentūras „Dziednīca” direktora darba pienākumiem un amatalgu.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Zilokalnu prospektā 24, Ogrē.

38.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu „Imantas”, Suntažu pag., Ogres nov.

39.§

Par dzīvokļa Mālkalnes prospektā 9-9, Ogrē, Ogres novadā pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

40.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres VPII „Strautiņš” pirmsskolas skolotājai.

41.§

Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

42.§

Par kolektīvā atvaļinājuma noteikšanu Ogres novada pašvaldības (administrācijas) darbiniekiem.

43.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “GAiN Latvija”.

44.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA „Rūta - S” Ogres 1. vidusskolā.

45.§

Par valstij piekritīgā ceļa posma J. Čakstes prospektā, Ogrē, nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldībai īpašumā.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.17/2012 „Grozījumi 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr.49/2010 „Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām vai sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību” precizēšanu.

4.§

Par Ogres pašvaldības policijas priekšnieka darba pienākumiem un amatalgu.

5.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu biedrībai “Attīstības un inovāciju mācību centrs” Ogres novada kultūras centrā.

6.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvo sodu.

7.§

Par zemesgabala Jumpravas ielā 54, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu

8.§

Par medību tiesībām Ogres novada pašvaldībai piederošajos zemes gabalos Madlienas pagastā.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 25.11.2010. lēmumā “Par zemes Mazozolu pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Braki-10”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

12.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 20.05.2010. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.

13.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.04.2012. lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ogresgala pagastā iznomāšanu sakņu dārzu un personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Ranka” 113, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās un neizbūvētās Meldru ielas daļas iznomāšanu.

16.§

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Sarmas iela, Ogre, Ogres nov.

17.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” izsludinātajā projektu konkursa rīcībā „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.

21.§

Par dzīvojamās ēkas Lībieškalns 2, Ogresgala pag., Ogres nov., nodošanu pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”.

22.§

Par saistošo noteikumu Nr.18/2012 „Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.19/2012 „Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

24.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

25.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

26.§

Par izmaiņām nolikumā “Pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikums”.

27.§

Par zemesgabala „Pieši”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA „Evoexpress elektro”.

28.§

Par nedzīvojamās telpas ēkā „Skolas katlu māja” iznomāšanu SIA „Megamet”.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.20/2012 „Ogres pilsētas kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” pieņemšanu.

3.§

Par 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 14/2012 „Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” precizējumu.

4.§

Par Ogres novada domes 26.06.2008. lēmuma „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma zemes gabalā „Puigas 1” Ogresgala pagastā, Ogres novadā” atcelšanu un līguma par detālplānojuma izstrādi laušanu.

5.§

Par garāžas Brīvības ielā 50, Ogrē, iznomāšanu Ikšķiles novada pašvaldībai.

6.§

Par sūdzības izskatīšanu par administratīvo sodu.

7.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2012.-2015. gadam apstiprināšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības īpašuma iznomāšanas komisiju.

9.§

Par grozījumu 26.08.2010. Ogres novada domes lēmumā „Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Turkalnes iela 35, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu” un 02.11.2010. zemes nomas līgumā Nr.1-30.1.1.1/61.

10.§

Par zemesgabala Turkalnes ielā 35, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA „Ogres Svēte”.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

13.§

Par mežaudžu izsoli Madlienas pagastā.

14.§

Par Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7480 003 1000, sadalīšanu.

15.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības Dārza ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 1/3 domājamo daļu.

16.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības Amatnieku ielā 1, Ogrē, Ogres nov., ½ domājamo daļu.

17.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Blaumaņa ielā 7, Ogrē, Ogres nov.

18.§

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7401 001 0663, 7401 005 0463, 7401 005 0512, 7401 001 0662 piekritību Ogres novada pašvaldībai.

19.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., un iznomāšanu.

20.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

21.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

22.§

Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

23.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

24.§

Par nosacītās cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot Ogres novada pašvaldībai piederošos apkures katlus un ražošanas aprīkojumu atklātā izsolē.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Ciemupes lasītāju klubiņš Dalies priekā” projektam „Pasākumu tehniskais nodrošinājums Ciemupes iedzīvotājiem”.

27.§

Par Lauberes pagasta pārvaldes un Lauberes pamatskolas reorganizāciju.

28.§

Par Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktori.

29.§

Par sadarbības līguma starp biedrību “FK OGRE”, Ogres novada pašvaldību un Ogres novada sporta centru apstiprināšanu.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

31.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

32.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgalā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

33.§

Par izmaiņām pagaidu dzīvojamo telpu Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 nolikumā.

34.§

Par dienesta dzīvojamās platības statusa noteikšanu dzīvoklim „Liepas 5”-3, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

35 §

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

36.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka 16.05.2012. lēmuma Nr.1-12/100 atcelšanu.

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr. 21/2012. „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumi” pieņemšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.22/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” nolikums” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.23/2012 „Ogres novada ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi” pieņemšanu.

4.§

Par Ogres novada domes 12.07.2012.lēmuma „Par saistošo noteikumu Nr.20/2012. „Ogres pilsētas kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” pieņemšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu Nr.24/2012. „Ogres pilsētas kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” pieņemšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” direktora atkārtotu iecelšanu amatā.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības policijas nolikumā.

7.§

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrādi.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” darbības un attīstības stratēģijas 2012.-2015. gadam apstiprināšanu.

9.§

Par Ogres novada robežu grozīšanas priekšlikuma ar Kokneses novadu publiskās apspriešanas rezultātiem.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Kalte-Min.mēslu noliktava”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

11.§

Par zemes vienības „Zāģētavas līcis” Mazozolu pagastā, Ogres novadā, daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

13.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Puķītes”, Mazozolu pagastā, Ogres novadā.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Vītolu iela 5, Lauberes pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 44, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

17.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 58, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

18.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 60, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

19.§

Par garāžu boksa Jaunogres prospektā 2, Ogrē, nomu.

20.§

Par garāžu boksa Jaunogres prospektā 2, Ogrē, nomu.

21.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 12.06.2012. lēmumu Nr.5-3.1/39-2012.

22.§

Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu nekustamā īpašumā Mazvilciņi, Ogresgala pag., Ogres nov.

23.§

Par M. B. likumiskās pārstāves E. B. sūdzības izskatīšanu par administratīvo sodu.

24.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 58, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

25.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 77, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

26.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Ranka” 78, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

27.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 91, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

28.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 141, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

29.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 181, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

30.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 195, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

31.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Urdziņa” 118, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

32.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Druviņas” 31, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

33.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Mežvidi” 111, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

34.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Zvejnieku iela 38A, Ciemupe, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

35 §

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Garāža” 17, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

36.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Krastmalas iela 19, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

37.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu biedrībai „Studija „Teiksma” Ogres kultūras centrā.

38.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu biedrībai „Ogres Bridža klubs” Ogres kultūras centrā.

39.§

Par SIA „Malevs” atbrīvošanu uz laiku no telpu nomas maksas Ogres kultūras centra ēkā, Brīvības ielā 15, Ogrē.

40.§

Par zemesgabala Dzelzceļa ielā 4A, Ogrē, Ogres nov., nosacītās cenas apstiprināšanu.

41.§

Par grozījumu 21.10.2010. Ogres novada domes lēmumā „Par zemes gabala Kalna prospekts 9, Ogre, Ogres nov., daļas iegādi Zinību, Kranciema ielu un Kalna prospekta rekonstrukcijas vajadzībām”.

42.§

Par finansiālu atbalstu Kārlim Krūzem un Modrim Krūzem dalībai starptautiskās slēpošanas federācijas rīkotajā treniņu nometnē lēkšanā ar slēpēm no tramplīna un Ziemeļu divcīņā.

43.§

Par finansiālu atbalstu Šarlotei Šķēlei un Modrim Krūzem dalībai starptautiskās skolēnu sacensībās lēkšanā ar slēpēm no tramplīna.

44.§

Par finansiālu atbalstu Jānim Timofejevam dalībai Eiropas čempionātā airēšanā.

45.§

Par finansiālu atbalstu Gundegai Pastorei dalībai Eiropas jauniešu tenisa čempionātā U14 Pilzenē, Čehijā.

46.§

Par saistošo noteikumu Nr.25/2012. „Grozījumi 16.12.2010.saistošajos noteikumos Nr.52/2010.”Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” nolikums” pieņemšanu.

47.§

Par saistošo noteikumu Nr.26/2012. „Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ogres novadā” apstiprināšanu.

48.§

Par Rinalda Liepiņa atbrīvošanu no Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata.

49.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

50.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

51.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

52.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

53.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2012.-2015. gadam un darba plāna 2012. gadam apstiprināšanu.

54.§

Par Imantas Kalniņas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes bērnu nama „Laubere” direktores amata.

55.§

Par Imantas Kalniņas atbrīvošanu no Ogres novada Suntažu bāriņtiesas locekļa amata.

     

 

 

   

1.§

Par saistošo noteikumu Nr.27/2012 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā” pieņemšanu.

2.§

Par PA „Mālkalne 2011./2012.gada apkures sezonas rezultātiem un saistošo noteikumu Nr.28/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” siltumenerģijas cenrādis 2013./2014. gada apkures sezonai” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.29/2012 ”Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2012.gadā cenrādis”” pieņemšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” darba plāna 2012. gadam apstiprināšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” darbības un attīstības stratēģijas 2012.-2015. gadam un darba plāna 2012. gadam apstiprināšanu.

6.§

Par sadarbības līgumu starp Ogres novada pašvaldību un Slonimas rajonu (Baltkrievijas Republika).

7.§

Par iesnieguma izskatīšanu par administratīvo sodu.

8.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz apbūvētu zemes vienību Pionieru iela 3, Ogresgala pag., Ogres nov.

9.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Pauļuki” 20, Ogresgala pag., Ogres nov.

10.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Uzdziņa” 63, Ogresgala pag., Ogres nov.

11.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Kooperators” 15, Ogresgala pag., Ogres nov.

12.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kooperators” 86, Ogresgala pag., Ogres nov.

13.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 116, Ogresgala pag., Ogres nov.

14.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 180, Ogresgala pag., Ogres nov.

15.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz divām zemes vienībām Aroniju iela 11, Ogresgala pag., Ogres nov.

16.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Daugavpils ielā 54, Ogrē, Ogres nov.

17.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības Zilokalnu prospektā 7, Ogrē, Ogres nov.,1/2 domājamo daļu.

18.§

Par iesnieguma izskatīšanu par Ogres novada domes 12.07.2012. lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. G. uz zemes vienības Amatnieku ielā 1, Ogrē, Ogres nov., ½ domājamo daļu” (sēdes protokols Nr.7, 16.§) atcelšanu.

19.§

Par zemes vienības „Butleri”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

20.§

Par zemes vienības „Līčupes kapi”, Mazozolu pag., Ogres nov., sadalīšanu.

21.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Brīnumi” Taurupes pag., Ogres nov.

22.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Pumpenes” Taurupes pag., Ogres nov.

23.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Saknes” Suntažu pag., Ogres nov.

24.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 186/187” Suntažu pag., Ogres nov.

25.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Spīķi” Suntažu pag., Ogres nov.

26.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Bites” Suntažu pag., Ogres nov.

27.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ratnieki” Suntažu pag., Ogres nov.

28.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Sīpoli” Suntažu pag., Ogres nov.

29.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Brigitas” Suntažu pag., Ogres nov.

30.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Mazvijas” Suntažu pag., Ogres nov.

31.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Zeltiņi” Suntažu pag., Ogres nov.

32.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Aizupes -1” Suntažu pag., Ogres nov.

33.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kapčas” Madlienas pag., Ogres nov.

34.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Mazie Purgaiļi” Madlienas pag., Ogres nov.

35 §

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz apbūvētu zemes vienību „Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov.

36.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz neapbūvētām zemes vienībām „Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov.

37.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Vītoli” Madlienas pag., Ogres nov.

38.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

39.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Smilgas 2 ” Krapes pag., Ogres nov.

40.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Puriņi 1 ” Krapes pag., Ogres nov.

41.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Dālderi 1-24 ” Krapes pag., Ogres nov.

42.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Modernieki 4 ” Krapes pag., Ogres nov.

43.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov.

44.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Rožkalni”, Lauberes pag., Ogres nov.

45.§

Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Dambinieki”, Lauberes pag., Ogres nov.

46.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Skudras” Meņģeles pag., Ogres nov.

47.§

Par atbrīvošanu no telpu Ogrē, Mālkalnes pr.30A nomas maksas.

48.§

Par zemesgabala „Krastiņi” Madlienas pag., Ogres nov., nosacītās cenas apstiprināšanu.

49.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

50.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības 21.07.2011. lēmumā (protokols Nr.10; 28.§) Par Ogres novada pašvaldības iestāžu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku amatalgām.

52.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada Kultūras centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2012.-2015. gadam un darba plāna 2012. gadam apstiprināšanu.

53.§

Par Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

54.§

Par bērnu ēdināšanas izcenojumu noteikšanu Suntažu vidusskolas pirmsskolas grupā „Suntiņi”.

55.§

Par sadarbības līguma ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Ogres komiteju.

56.§

Par dzīvokļa Kraujas -1, Ķeipenē, Ķeipenes pag, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

57.§

Par maksas noteikšanu par Ogres novada pašvaldības izglītības iestādes Ogres mākslas skola telpu izmantošanu.

58.§

Par maksas noteikšanu par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Strautiņš” telpu izmantošanu.

59.§

Par noteikumu „Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu” apstiprināšanu.

60.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

61.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

62.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

63.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

64.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes dalību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē "Jaunaudžu kopšana".  

65.§

Par izmaiņām Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas sastāvā.

66.§

Par pabalstu ārkārtas situācijā.

67.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Uzvaras ielā 18, Ogresgala pagasts, Ogres novads.

68.§

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam.

 

 

   

1.§

Par grozījumiem 15.06.2006. Ogres novada domes lēmumā „Par saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums zemes gabaliem Ogrē, Brīvības ielā 15, Parka ielā 1C, Meža prospektā 2B, kā arī Pļavas ielas posmam no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam, un Pļavas ielā Ogres novada, Ogres pilsētā” apstiprināšanu”.

2.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Georgam Gutpelcam.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības mantas iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību.

4.§

Par līguma noslēgšanu par gāzesvadu izbūvi Rožu, Rūpnieku un Čiekuru ielās, Ogrē, Ogres nov.

5.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 44, Ogrē.

6.§

Par zemesgabala Jaunā gatvē 90, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par nekustamā īpašuma Ausekļa prospektā 1A, Ogrē, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

8.§

Par zemesgabala „Ranka 138, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību “Ranka” 191, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

10.§

Par zemesgabala „Braki 4”, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Beciņas”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Pārogres gatvē 6, Ogrē, Ogres nov.

15.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 002 0262 Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemesgabala „Minerālmēslu šķūnis”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

18.§

Par „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras” 2011. gada darbības rezultātiem.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

20.§

Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.21/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis” precizēšanu.

21.§

Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.22/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” nolikums” precizēšanu.

22.§

Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.23/2012 „Ogres novada ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi” precizēšanu.

23.§

Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.24/2012 “Ogres pilsētas kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” precizēšanu.

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.29/2012 „Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2012.gadā cenrādis”” precizēšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalību Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta īstenošanā un līdzfinansējumu projektam “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.

26.§

Par līdzfinansējumu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Cīrulītis” projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis”.

27.§

Par līdzfinansējumu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”.

28.§

Par pamatlīdzekļu nodošanu p/a „Mālkalne”.

29.§

Par iesniegumu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.

30.§

Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā.

31.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu Kalna prospektā 2A, Ogrē, Ogres nov., un Rīgas ielā 7, Ogrē, Ogres nov., daļu atlīdzības apstiprināšanu.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.30/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 “Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

33.§

Par saistošo noteikumu Nr.31/2012 “Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” pieņemšanu.

34.§

Par saistošo noteikumu Nr.32/2012 ”Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.

35 §

Par Ogres novada sociālā dienesta un pašvaldības aģentūras „Dziednīca” reorganizāciju.

36.§

Par Ogres novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

37.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.

38.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

39.§

Par grozījumiem bērnu nama „Laubere” un vispārēja tipa pansionāta „Madliena” nolikumos.

40.§

Par Guntas Talentes iecelšanu Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes bērnu nama „Laubere” direktora amatā.

41.§

Par grozījumiem 17.12.2009. lēmumā „Par zupas virtuves darbības uzsākšanu”.

42.§

Par sadarbības līgumu ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzi.

43.§

Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā.

44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

45.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ķieģeļceplis 5”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

46.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.

48.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jānim Zirnim.

49.§

Par akciju sabiedrības „Latvenergo” 29.06.2012. apstiprināto noteikumu „Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi” saskaņošanu.

50.§

Par Ogres novada Jaunatnes lietu stratēģijas 2012. - 2017. gadam nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

 

 

   

1.§

Par akciju sabiedrības „Latvenergo” 29.06.2012. apstiprināto noteikumu „Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi” saskaņošanu.

2.§

Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.26/2012 „Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ogres novadā” precizēšanu.

3.§

Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Lāsmalas”, Ogresgala pag., Ogres nov.

4.§

Par Madlienas pagasta pārvaldes un Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” reorganizāciju.

5.§

Par nekustama īpašuma – zemes gabala „Minerālmēslu šķūnis”, Lauberes pag., Ogres nov., izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

6.§

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu E.S.

7.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā un nolikumā.

8.§

Par jaunu ielas nosaukumu piešķiršanu Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupē un Ogres novada Ogres pilsētā.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas automašīnas norakstīšanu no Ogres novada Mazozolu pagasta pārvaldes bilances.

10.§

Par A. S. piederoša dzīvokļa īpašuma Smilšu ielā 2, Ogrē, Ogres nov., dāvinājuma pieņemšanu.

11.§

Par SIA „SIADE” iesnieguma par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas izskatīšanu.

12.§

Par pamatlīdzekļu nodošanu PA „Mālkalne”.

13.§

Par saistošo noteikumu Nr.33/2012 „Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

14.§

Par Anitas Boktas atbrīvošanu no Ogres novada Madlienas bāriņtiesas locekļa amata.

15.§

Par Dzintras Muižnieces ievēlēšanu Ogres novada Suntažu bāriņtiesas locekļa amatā.

16.§

Par Guntas Grantiņas atbrīvošanu no Ogres bāriņtiesas locekļa amata.

17.§

Par Lanas Feiginas ievēlēšanu Ogres bāriņtiesas locekļa amatā.

18.§

Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”.

19.§

Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem.

20.§

Par dzīvojamās mājas „Lībieškalns -2”, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

21.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča komandējumu uz Žualetūru (Francijā).

22.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Autoostā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

23.§

Par līguma noslēgšanu par gāzesvadu izbūvi Brīvības, Ievu un Līču ielās, Ogrē, Ogres nov.

24.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Ausekļa prospektā 1A, Ogrē, Ogres nov., daļas atlīdzības apstiprināšanu un maiņu pret nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 5A, Ogrē, Ogres nov. (kadastra numurs 7401 002 0180) daļu.

25.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu biedrībai „Ogres lauksaimnieku biedrība” PA „Ogres novada kultūras centrs” Ciemupes tautas namā.

 

 

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.34/2012 „Grozījumi 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

3.§

Par saistošo noteikumu Nr.35/2012 „Grozījumi 27.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.27/2012 “Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ogres novadā”” pieņemšanu.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.36/2012 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ogres novada teritorijā” pieņemšanu.

5.§

Par saistošo noteikumu Nr.37/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2013. gadā cenrādis” pieņemšanu.

6.§

Par koncesijas procedūras uzsākšanu.

7.§

Par grozījumiem Madlienas pagasta pārvaldes un Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” nolikumos.

8.§

Pa Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) „Bites”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas atsavināšanu.

9.§

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Sīļi” Taurupes pag., Ogres nov.

10.§

Par medību tiesībām Ogres novada pašvaldībai piederošajos zemes gabalos Taurupes pagastā.

11.§

Par zemesgabala Lībiešu ielā 21, Ogrē, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada domes deputātes Valdas Gailes iesniegumu izskatīšanu.

13.§

Par valsts vietējā autoceļa V967 Ogre-Rembate posma km 2,4-3,7 pārņemšanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā.

14.§

Par Ogres novada domes lēmuma „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma zemes gabalā Ausekļa prospektā 1A, Ogres pilsētā Ogres novadā” atcelšanu un līguma par detālplānojuma izstrādi laušanu.

15.§

Par saistošo noteikumu Nr.38/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu.

16.§

Par saistošo noteikumu Nr.39/2012 „Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

17.§

Par kārtības, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu, apstiprināšanu.

18.§

Par Valsts kases kredītu procentu likmes samazināšanu.

19.§

Par Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, Ogres novada pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu jaunā redakcijā.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

23.§

Par īres un komunālo maksājumu parādiem pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”.

24.§

Par dzīvojamās ēkas Celtnieku iela 23, Ogrē, Ogres novadā nodošanu pašvaldības aģentūrai „Mālkalne”.

25.§

Par saistošo noteikumu Nr.40/2012 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 “Par Ogres novada pašvaldības 2012. gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

26.§

Par 25.10.2012. saistošo noteikumu Nr.32/2012 „Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” un 22.11.2012. saistošo noteikumu Nr.33/2012 „Grozījumi 19.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā”” precizējumu.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā un nolikumā.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” direktora atkārtotu iecelšanu amatā.

29.§

Par Anitas Volkovičas ievēlēšanu Ogres novada Madlienas bāriņtiesas locekļa amatā.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.

31.§

Par Ogres Valsts ģimnāzijas, Jaunogres vidusskolas, Ogres sākumskolas un Ogres 1.vidusskolas nolikumiem.

32.§

Par dzīvojamās mājas Mednieku ielā 10, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dzīvokļu īpašnieku bezpeļņas organizācijai kooperatīvajai sabiedrībai “Mednieku 10”.

33.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Draudzības ielā 14, Ogrē.

34.§

Par izmaiņām Nodibinājuma „Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” valdes sastāvā.

35 §

Par grozījumiem Ogres novada domes 25.10.2012. lēmumā „Par sadarbības līgumu ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzi” (prot. Nr.10; 42.§).

36.§

Par dzīvokļa īpašuma “Kļavas” dz. 7, Suntažu pag., Ogres nov., iegādi pašvaldības vajadzībām.

37.§

Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu.

38.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

39.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā, 2. kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.

40.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.

41.§

Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu ar Valsts policiju.

42.§

Par telpas Nr.251 Ogres Kultūras centrā, Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres novadā, nomas līguma pagarināšanu ar IK „Eirofest”.

43.§

Par līguma noslēgšanu par detālplānojuma izstrādi zemes vienībai “Lāsmalas”, Ogresgala pag., Ogres nov.

44.§

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā, 2. kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.