Datums 18. jūnijs, 2015
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu 8/2015 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”” pieņemšanu.

2.§

Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

3.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., “Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov., “Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov.,”Jaunpurviņi” Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu zemes rezerves fondā.

8.§

Par zemes vienības “Dzīvoj. māja Eroģi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par nekustama īpašuma - zemes gabala „Ranka 77”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.

10.§

Par 28.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. M.

11.§

Par 29.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar B. V.

12.§

Par zemes vienības “Druviņas” 31, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

13.§

Par zemes vienības “Druviņas” 18, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

14.§

Par zemes vienības Krastmalas iela 19, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

15.§

Par zemes vienības Zvejnieku iela 38A, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

16.§

Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

17.§

Par zemes vienības „Garāža” 55, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

18.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Butlers”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

19.§

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku iela 23, Ogre, Ogres nov..

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 23.04.2015. lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0883, Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai’’.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§).

22.§

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 19.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015. gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

24.§

Par automašīnas nodošanu p/a „Ogres namsaimnieks”.

25.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes budžeta “Izdevumi sociālai aizsardzībai” S. K..

26.§

Par Ogres novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

27.§

Par titula “Ogres dziesma” piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Ogres dziesma 2015” izsludināšanu.

28.§

Par Māra Kuriloviča atbrīvošanu no Ogres novada sporta centra direktora un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2014. gada 23. janvāra lēmumā “Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu” (protokols Nr.2; 22.§).

30.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

31.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 45, Ogrē, Ogres nov.

32.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 19.06.2015.

33.§

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Militārajai policijai.