Datums 19. maijs, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

 OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.8)

Ogrē, Brīvības ielā 33

2016.gada 19.maijs

   

1.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2016” organizēšanu.

2.§

Par zemes vienības Meža prospektā 3, Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Bezdelīgu iela 8, Ogre, Ogres nov.

4.§

Par zemes vienības „Druviņas 22”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

5.§

Par zemes vienības Dārziņu 11.līnija 9, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par zemes vienības „Kalnieši 2”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, 1/5 domājamās daļas atsavināšanu.

8.§

Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par zemes vienības ,,Aiz Imantām’’, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par zemes vienības ,,Lubāni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par zemes vienības ar Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par zemes vienības ,,Kalnvijas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par zemes vienības ,,Upespils’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16.§

Par automašīnas FORD TRANSIT pārdošanu par brīvu cenu.

17.§

Par atļauju rīkot Kantrī mūzikas festivālu “COUNTRY ISLAND 2016” Ogrē, Ogres salā.

18.§

Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2016.-2021. gadam apstiprināšanu Ogres novadā.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa komandējumiem.

20.§

Par zemes vienību iznomāšanu ar apbūves tiesībām projekta “Objekts 28 gruntsgabalu apbūve, Adrese: Zilokalnu prospektā 9, Ogre” realizācijai.

21.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts".

22.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

23.§

Par Augusta Sukuta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.

25.§

Par telpu nomas maksu un pašvaldības dzīvokļu īres maksu Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldē.

26.§

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2016.gada vasaras mēnešos.

27.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

28.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

29.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 21.01.2016. lēmumā (protokols Nr.1; 26.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”.

30.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 17.12.2015. lēmumā (protokols Nr.19, 40.§) „Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada sporta centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

31.§

Par SIA “Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu.

32.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” Brīvības ielā 37, Ogrē.

33.§

Par projekta “Jaunieši par Ogres novada pagastiem” darba grupas izveidi.

34 §

Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020. gadiem” apstiprināšanu.

35.§

Par Ogres novada Ogres bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā” apstiprināšanu.

37.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību projektā „Sāls istaba Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centrā” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

38.§

Par zemes vienības “Neteiči”, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai.

39.§

Par zemes vienības, daļas nodošanu apakšnomā SIA “Veloski”.

40.§

 

41.§

 

42.§

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Mangulis                              

Ogres novada domes sēdē 2016.gada 19.maijā (protokols Nr.8) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai likumdošanai.

Juriste                                                                                                                          S.Bertmane