Datums 21. janvāris, 2016
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33
   

1.§

           

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu.

2.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 64, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

3.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Jaunā gatve 148, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zemgaļi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Pašvaldība”, “Beciņas”, “Purmaļi”, “Pieši” un “Smilgas”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību “Kalna Punēni” un “Avotiņi-Birzītes”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

8.§

Par zemes vienības ,,Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par zemes vienības ,,Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ,,Pie Priedēm”,   Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

14. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

15. §

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

16. §

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ,,Boķi”, Suntažu pag., Ogres novads.

17. §

Par zemes vienības ,,Pērses’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā.

18.§

Par zemes vienības ,,Glāznieki 84’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā.

19.§

Par zemes vienības ,,Glāznieki 97’’, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves fondā.

20.§

Par 2015.gada 17.septembra lēmuma “Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu “Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Maiva”” atcelšanu.

21.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2016.gadā cenrādis” apstiprināšanu.

22.§

Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 20, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA „RBSSKALS Serviss”.

23.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no AS “RĪGAS OSTAS ELEVATORS”.

24.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

25.§

Par automašīnas Toyota Camry, valsts reģ.numurs EK3730 nodošanu pašvaldības izpilddirektoram lietošanā.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

28.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2016” Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34/2014 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”” pieņemšanu.

30.§

Par Marutas Jēkabsones atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amata.

31.§

Par Jautrītes Mežjānes iecelšanu Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas direktores amatā.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem. 

33.§

Par Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā.

35.§

Par palīdzību ugunsgrēkā Krapes pagasta “Šultēs” cietušajai ģimenei.

36.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna 2014.-2017.gadam aktualizāciju.

37.§