Datums 18. janvāris, 2018
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

   OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           2018.gada 18.janvārī

   

1.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

2.§

Par nekustamā īpašuma “Cielavkalns”, Suntažu pag., Ogres nov., telpu nomu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.decembra lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267”.

6.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju.

7.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

8.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 7.§).

9.§

Par Alvara Šteinberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora amata.

10.§

Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

11.§

Par atbalstu juridiskai personai dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

12.§

Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no AS “Akvedukts”.

13.§

Par atbalstu juridiskai personai projekta uzsākšanai “Stāvlaukuma ierīkošana un ceļa atjaunošana Plāteres pilskalnā”.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).

15.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

16.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

28.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu.

31.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2018.gadā.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra lēmumā "Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2018.gadā”.

33.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 3.§).

34.§

Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – autotransporta tuneļa izbūvei.

35.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 6, Ogre, Ogres nov., daļas pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

36.§

Par grozījumiem Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā.

37.§

Par nomas maksas apstiprināšanu pārtikas automātu izvietošanai Ogres novada sporta centrā.

38.§ Par Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pievienošanu Ķeipenes pamatskolai.
39.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pievienošanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Cīrulītis”.
40.§ Par SIA “MS siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā (Meņģeles siltumtrases, Ķeipenes katlu māja un Lauberes katlu māja).
41.§ Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.
42.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu” (protokols Nr.1;9.§).
43.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).
44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

Skolas ielā 16-69, Ogrē, Ogres nov.

45.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

„Liepas 5”-14, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

46.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

„Liepas 5” - 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

Mālkalnes prospektā 19-2, Ogrē, Ogres nov.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

„Vārnudzirnavas”-11, Ogresgals, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1