Datums 24. maijs, 2018
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.7)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                             

2018.gada 24.maijā

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

3.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0503   Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Priedaines”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma “Bērnu nams Laubere-2”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Ranka 116”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Druviņas 18”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par zemes vienības “Pauļuki 22”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai..

9.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “LUX VIRIDIA” bezatlīdzības lietošanā..

11.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 2016. un 2017.gada īstenošanas pārskatu un Rīcības plānu un investīciju plānu 2018. – 2020.gadam.

12.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 84, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

13.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018” organizēšanu. .

14.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” organizēšanu.

15.§

Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu detālplānojumam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 74800040073.

16.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr.10-2/3-2018 “Par atteikumu piešķirt telpu grupai ēkas adresi”.

17.§

Par atļauju rīkot Maks Korzh koncertu Ogres estrādē.

18.§

Par atļaujas izsniegšanu SIA „JOKER LTD” sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un sporta totalizatoru un derību organizēšanai Skolas ielā 6, Ogrē.

19.§

Par stadiona nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts Prezidenta balvas vieglatlētikā sacensību organizēšanai.

20.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītājam Kasparam Grīnbergam savienot amatus.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” pieņemšanu.

22.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu riteņbraukšanas sacensību OGRE-IKŠĶILE MTB organizēšanai.

23.§

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2018.gada vasaras mēnešos.

24.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

25.§

Par Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2017.gada bilances apstiprināšanu.

26.§

Par SIA „Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” objektu izslēgšanas no bilances apstiprināšanu.

28.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

29.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījums Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra nolikumā” pieņemšanu.

31.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” precizēšanu.

33.§

Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi Ogres novadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

34.§

Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu.

35.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 9.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumu un komisijas sastāvu” (protokols Nr.10; 7.§).

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 27-26, Ogrē, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.7