Statuss:
Noslēdzies
Logo

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējums  23 618 666 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
 • 20 075 865 EUR - ESF finansējums 
 • 3 542 801 EUR - valsts budžeta finansējums
Projekta numurs

8.3.5.0/16/I/001

Projekta specifiskais atbalsta mērķis  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta specifiskā atbalsta 
mērķa grupa 
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.
Projekta aktivitātes
 1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.
 6. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.
Sasniedzamie rezultāti
 1. 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībā un attīstībā.
 2. 656 vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošie pedagogi un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti saņēmuši papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos. 
 3. Izstrādātas vadlīnijas karjeras atbalsta plānu īstenošanai. 
 4. 5 nacionālie profesionālās meistarības konkursi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumi profesionālās izglītības pievilcības celšanai),
 5. 40 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un absolventi vecumā līdz 25 gadiem piedalījušies starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos.
Projekta 
īstenošanas 
pamats 

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”.

VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu.

Sadarbības partneri
 

 1. Valsts izglītības satura centrs;
 2. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;
 3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Kontaktinformācija Ogres novadā 

Laura Priedīte, Ogres novada Izglītības pārvaldes Izglītības projektu vadītāja, tālr. +371 65 04 7794, epasts: laura.priedite@ogresnovads.lv

Pedagogi karjeras konsultanti Ogres novada izglītības iestādēs:

 • Ogres 1.vidusskola – Ramona Ķiesnere, tālr. 29429688, e-pasts: ramona.kiesnere@ogres1v.lv, Dace Rateniece, tālr. 28659810, epasts: dace.rateniece@ogres1v.lv;
 • Ogres Valsts ģimnāzija – Vineta Oboznaja, tālr. 29591686, e-pasts: vineta.oboznaja@gmail.com;
 • Madlienas vidusskola – Gunta Būmeistare, tālr. 26554727, e-pasts: guntabumeistare@inbox.lv;
 • Suntažu vidusskola - Gunta Būmeistare
 • Ikšķiles vidusskola – Jolanta Priede, tālr. 29193377, e-pasts: jolanta@karjeraskonsultants.lv;
 • Ķeguma komercnovirziena vidusskola – Jolanta Priede
 • Birzgales pamatskola – Jolanta Priede
 • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola – Ligita Millere, tālr. 27841473, epasts: ligita.millere@inbox.lv
 • Lielvārdes pamatskola - Ligita Millere
 • Lēdmanes pamatskola - Ligita Millere
 • Jumpravas pamatskola - Ligita Millere
 • Jaunogres vidusskola - Ligita Millere 
Students dators
Diskusija
Grāmata
Lēmums
IKT
Saruna jaunietis
Karjeras nedeļa
gaismu_projekts
skolenuprojektuzoom
Iestādes un uzņēmumi var piedāvāt tiešsaistes mācību ekskursijas
dators_jauniesi_27012021
Pa karjeras kāpnēm Suntažu vidusskolā
Jaunieši apzinās, ka paši veido savu nākotni
Ogres novada uzņēmēji atbild uz jauniešu jautājumiem
karjeras_nedela_publicitate
karjeras_saukli_26102020
karjeras_saukli_26102020
karjeras_saukli_26102020
madliena_projekts_dzivei_gatavs.
Vairākās Ogres novada skolās pieejams karjeras atbalsts skolēniem
ogres_valsts_gimnazija.
ogres_1_vsk_krasas.jpg
karjeras_projekts_ogres_gimnazija1_februaris_2020
karjeras_projekts_suntazi_februaris_2020
rtu_rudolfa_cimdina_enu_diena.
karjeras_projekts_jaunogre_kimija2_februaris_2020
karjeras_projekts_madliena_februaris_2020
karjeras_projekts_ogres_1vsk_februaris_2020
karjeras_diena_ovg_192019
suntazu_vsk_arhit_122019
jaunogres_vsk_karjera_lu_122019
meza_dienas_madleina_27052019_3
ogres1vsk_01042019
enu_diena_jaunogre
suntazi_karjera_16012019_17
o1vsk_karjera_05122018
NAP ESF
karjeras_projekts_1_junijs_2018_1_0
madleinas_vsk_13062018_2
jauniesi_izvele
karjeras_projekts_03052018
sierstelle_ogres1vsk_03042018
keramika_28032018_1
karamelu_darbnica_27032018
vidusskola_karjera_22032018
bior_raksti_211120172
namdaris_raksti_211120171
karjeras_projekts_raksti_21112017
NAP ESF
karjera_13062017
jaunogres_vidusskola_karjera_09062017
madliena_karjera_06062017
karjera_jaunogre_05062017_7
karjera_jaunogre_02062017
NAP ESF
suntazi_karjera_26052017_1
NAP ESF
madliena_karjera_29062017
jaunogres_vsk_karjera_29062017
NAP ESF
NAP ESF
NAP ESF
NAP ESF
NAP ESF