Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 18.janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

   

1.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

2.§

Par nekustamā īpašuma “Cielavkalns”, Suntažu pag., Ogres nov., telpu nomu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.decembra lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267”.

6.§

Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju.

7.§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”.

8.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 7.§).

9.§

Par Alvara Šteinberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora amata.

10.§

Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

11.§

Par atbalstu juridiskai personai dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.

12.§

Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no AS “Akvedukts”.

13.§

Par atbalstu juridiskai personai projekta uzsākšanai “Stāvlaukuma ierīkošana un ceļa atjaunošana Plāteres pilskalnā”.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).

15.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

16.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

28.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu.

31.§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2018.gadā.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra lēmumā "Par Ogres novada pašvaldības komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2018.gadā”.

33.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā „Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.6; 3.§).

34.§

Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – autotransporta tuneļa izbūvei.

35.§

Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 6, Ogre, Ogres nov., daļas pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

36.§

Par grozījumiem Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomes nolikumā.

37.§

Par nomas maksas apstiprināšanu pārtikas automātu izvietošanai Ogres novada sporta centrā.

38.§ Par Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pievienošanu Ķeipenes pamatskolai.
39.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pievienošanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Cīrulītis”.
40.§ Par SIA “MS siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā (Meņģeles siltumtrases, Ķeipenes katlu māja un Lauberes katlu māja).
41.§ Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.
42.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu” (protokols Nr.1;9.§).
43.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).
44.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

Skolas ielā 16-69, Ogrē, Ogres nov.

45.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

„Liepas 5”-14, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

46.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

„Liepas 5” - 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.

47.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

Mālkalnes prospektā 19-2, Ogrē, Ogres nov.

48.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim

„Vārnudzirnavas”-11, Ogresgals, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 25.janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.2)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju Kasparu Grīnbergu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labs nams”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizāciju.

4.§

Par palīdzību ugunsgrēkā Rīgas ielā 72, Ogrē cietušajai ģimenei.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.2

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 15.februārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.3)

   

1.§

Par 10.12.2007. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar S.B.

2.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Lauberiete”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

5.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3,“Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Strautbuks”.

7.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Taurs” nekustamajā īpašumā “Kurmis”, Taurupes pag., Ogres nov.

8.§

Par zemes vienības Indrānu iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1079) platības precizēšanu.

9.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§).

10.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§).

11.§

Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu daļas sabiedrības vajadzībām – Rūpnieku ielas pārbūvei.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Lūkas fonds” bezatlīdzības lietošanā.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada Kultūras centrā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “COLT PRO”.

14.§

Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu.

15.§

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7468 001 0267, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

16.§

Par zemes vienības Amatnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0491) platības precizēšanu.

17.§

Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Druvas ielā 1, Ogrē.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km)”.

19.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem”.

20.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu”.

21.§

Par dalības maksas noteikšanu Ogres novada Bērnu un jauniešu centra un Valsts izglītības satura centra organizētajā Vidzemes reģionālajā 2.kārtas pasākumā “Mūsdienu deju radošais konkurss”.

22.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu A.R. dalībai riteņbraukšanas treniņnometnē Finale Ligure Itālijā.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres novada bērnu un jauniešu centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

26.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 6.§) un Ogres mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

27.§

Par kredītu ņemšanu.

28.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

29.§

Par atbalstu Krapes evaņģēliski luteriskajai draudzei.

30.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu P.B. dalībai starptautiska mēroga sacensībās Austrijā “Pasaules jauniešu kauss”.

31.§

Par saistošo noteikumu “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi” pieņemšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu.

33.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām”.

34.§

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta jomā.

35.§

Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

36.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē.

37.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

38.§

39.§

40.§

41.§

42.§

43.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7468 001 0130 atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim "Kalnlāses" dz.1, Suntažu pag., Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”-8, Ogresgals, Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 18-45, Ogrē, Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Parka ielā 10-23, Ogrē, Ogres nov.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim „Liepas 5”-5, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.3

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 29.martā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.5)

   

1.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0683 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. 

4.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Mazglāznieki”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “P8”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības.

8.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra darbiniecei. 

9.§

Par nekustamā īpašuma “Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. 

11.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

12.§

Par pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli.

13.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2018 “Par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” pieņemšanu.

14.§

Par dāvinājuma pieņemšanu.

15.§

Par 1/3 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības Dārza ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

16.§

Par jauna ielas nosaukuma piešķiršanu Ogresgala pagasta Ogresgala ciemā.

17.§

Par grozījumiem 2016.gada 19.maija lēmumā “Par latvāņu izplatību ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2016.-2021.gadam apstiprināšanu Ogres novadā”.

18.§

Par darba dienas pārcelšanu 2018.gada aprīlī.

19.§

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības domes Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai sastāvā.

20.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2018 ”Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.

21.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.    /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis” pieņemšanu.

23.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.

24.§

Par ceļa rekonstrukcijas “Dubkalna ezera meži” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, akceptētā projekta TP-461-2015 aktualizēšanu.

25.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”.

26.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

27.§

Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

28.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktorei Astrai Rubenei savienot amatus.

29.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktorei Ingai Elmei savienot amatus.

30.§

Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju.

31.§

Par nolikuma „Grozījumi Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā” pieņemšanu.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.

34.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2018.gada 4.janvāra lēmumu “Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1.maija gatve 12A, Ogre, Ogres nov.” (Nr.1, 12.§).

36.§

Par atteikumu fiziskai personai saņemt atbrīvošanas pabalstu un iekļaut viņu atbrīvošanas pabalsta reģistrā.

37.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Zilokalnu prospektā 16-4, Ogrē, Ogres nov.

38.§

39.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 30-401, Mālkalnes prospektā 34-409, Mālkalnes prospektā 38-420, Ogrē, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols Nr.5

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018. gada 19. aprīlī 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.6)

   

1.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

2.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

3.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.24, Nr.25, Nr.26 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

4.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.27 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, daļas un piekrītošas zemes vienības “Kalts”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagrabi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē.

8.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.

9.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

10.§

Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.

11.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

12.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

13.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018.gada budžeta ietvaros.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2017.gada finanšu pārskatā.

15.§

Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”.

16.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

17.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

18.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktoram Edgaram Viņķim savienot amatus.

19.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta ģerboņa meta apstiprināšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu.

22.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens””.

23.§

Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” reorganizācijas plāna apstiprināšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu.

25.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājai.

26.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

27.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

28.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis”” precizēšanu.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

31.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizāciju” un reorganizācijas beigu datuma noteikšanu.

32.§

Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” precizēšanu.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” pieņemšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

35.§

Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 120 “Detālplānojums zemes gabalam “Rožu iela 1”, kad. Nr. 7401-004-0387, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” pieņemšanu.

36.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – autotransporta tuneļa izbūvei”.

37.§

Par Aigara Brieža atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora amata.

38.§ Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju Kasparu Grīnbergu.
39.§ Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

40.§

 

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.

 

41.§

42.§   43.§   44.§   45.§
 

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.6

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 24.maijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.7)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

3.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0503   Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Priedaines”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par nekustamā īpašuma “Bērnu nams Laubere-2”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

6.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Ranka 116”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

7.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Druviņas 18”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

8.§

Par zemes vienības “Pauļuki 22”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai..

9.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “LUX VIRIDIA” bezatlīdzības lietošanā..

11.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 2016. un 2017.gada īstenošanas pārskatu un Rīcības plānu un investīciju plānu 2018. – 2020.gadam.

12.§

Par zemes vienības Jaunā gatve 84, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

13.§

Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018” organizēšanu. .

14.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” organizēšanu.

15.§

Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu detālplānojumam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 74800040073.

16.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr.10-2/3-2018 “Par atteikumu piešķirt telpu grupai ēkas adresi”.

17.§

Par atļauju rīkot Maks Korzh koncertu Ogres estrādē.

18.§

Par atļaujas izsniegšanu SIA „JOKER LTD” sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un sporta totalizatoru un derību organizēšanai Skolas ielā 6, Ogrē.

19.§

Par stadiona nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts Prezidenta balvas vieglatlētikā sacensību organizēšanai.

20.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītājam Kasparam Grīnbergam savienot amatus.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2018 „Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” pieņemšanu.

22.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu riteņbraukšanas sacensību OGRE-IKŠĶILE MTB organizēšanai.

23.§

Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2018.gada vasaras mēnešos.

24.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

25.§

Par Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2017.gada bilances apstiprināšanu.

26.§

Par SIA „Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” objektu izslēgšanas no bilances apstiprināšanu.

28.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

29.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījums Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra nolikumā” pieņemšanu.

31.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” precizēšanu.

33.§

Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi Ogres novadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

34.§

Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu.

35.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 9.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumu un komisijas sastāvu” (protokols Nr.10; 7.§).

36.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 27-26, Ogrē, Ogres nov.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.7

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 21. jūnijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.9)

   

1.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Kļavas”, Upespils, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

2.§

Par 12.06.2013. noslēgtā telpu nomas līguma pagarināšanu nekustamajā īpašumā Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov.

3.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.23 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.20 nekustamajā īpašumā “Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā “Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Celiņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

11.§

Par 28.07.2008. noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.62 pagarināšanu par zemes vienības “Mazsaulgoži”, Mazozolu pagastā, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

13.§

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74720060117, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov., daļu.

14.§

Par telpu un palīgēkas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Baltā dūja”.

15.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

17.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 20, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “KEGO”.

18.§

Par nolietoto transporta līdzekļu apstrādi adresē “Bezdelīgas”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov.

19.§

Par atļauju atdalīt zemes vienību Nr.29 no nekustāmā īpašuma “Vilciņi” Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7480-005-0060.

20.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.16; 22.§).

21.§

Par telpu iznomāšanu SIA “MS siltums”.

22.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Bērzu alejā 6B, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

23.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu” (protokols Nr.18; 13.§).

24.§

Par transportlīdzekļa atsavināšanu.

25.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Attīstības stratēģiju un īstenošanas uzraudzības kārtību.

26.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – Attīstības fondam “Celies” bezatlīdzības lietošanā.

27.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-83.

28.§

Par atļauju rīkot Plostnieku un Zvejnieku svētkus Ogrē.

29.§

Par Ogres novada iedzīvotāja karti.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu”.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

32.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

33.§

Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 24.maija lēmumā “Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

34.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”.

35.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu.

36.§

Par atbalstu “Ziedot.lv” un “Latvijas Valsts meži” projektā bērnu ar īpašām vajadzībām brīvā laika pavadīšanai Ogrē, Suntažu ielā 2.

37.§

38.§

Par atbalstu SIA “Tumsa music”.

Par Pētera Špakovska iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

39.§

Par Kaspara Grīnberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu pildīšanas.

40.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pievienošanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”” (protokols Nr.1; 39.§).

41.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

42.§

Par atbalstu Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta dienas centram “Saime”.

43.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu.

44.§

Par saistošo noteikumu Nr.14/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldība 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu.

45.§

Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” nolikumā” apstiprināšanu.

46.§

Par nolikuma “Grozījums Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikumā” apstiprināšanu.

47.§

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījumi Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu.

48.§

Par dienesta dzīvojamās telpas Rīgas ielā 6 – 113, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu.

49.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8; 28.§).

50.§

Par dienesta dzīvojamās telpas “Dzirksteles”-4, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., izīrēšanu.

51.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu.

52.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

53.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres, Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai pieguļošai teritorijai kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu.

54.§

Par Tamāras Briedes atbrīvošanu no Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītājas amata

55.§

Par Vijas Kalniņas atbrīvošanu no Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītājas amata

56.§

Par SIA “Ogres autobuss” reorganizāciju.

57.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

58.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

59.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim.

60.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

61.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2018.gada 28.marta lēmumu “Par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.

62.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

63.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim.

64.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim.

65.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvokļiem.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.9

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.12)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                                           2018.gada 19.jūlijā

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Pureņu iela 1, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Noru dīķis”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par pašvaldībai piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli.

5.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0399,  Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par nekustamā īpašuma „Mehāniskā darbnīca”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

7.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

8.§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov.

9.§

Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Ogre,Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

10.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres administratīvās komisijas nolikumu un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§).

11.§

Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu.

12.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-838.

13.§

Par telpu Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu izglītības funkciju nodrošināšanai un nomas maksas noteikšanu.

14.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” apstiprināšanu.

15.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2017. gada publisko pārskatu.

16.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sporta centra audzēkņu dalībai Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2017.gada publiskajiem pārskatiem.

19.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

20.§

Par Ogresgala pamatskolas skolēnu vasaras nometņu maksām.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

22.§

Par Ingas Elmes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores amata.

23.§

Par Ogres novada skolēna karti.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu” pieņemšanu.

25.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

26.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

27.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

28.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu “RETRO FM vasaras diskotēka” Ogres estrādē.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā "Par SIA “MS Siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā".

30.§

Par overdrafta līguma noslēgšanu.

31.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim.

32.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim .

   

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.12

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018. gada 23. augustā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.13)

   

1.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§).

2.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu lielkoncertu “Leģendārā nakts Ogrē 2018” Ogres estrādē.

3.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov.

4.§

Par transportlīdzekļa atsavināšanu.

5.§

Par noteikumu Nr.12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

7.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

8.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

9.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

10.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Pasaules minifutbola čempionātā.

11.§

Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” pieņemšanu.

12.§

Par Māra Siliņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora amata.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu.

14.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā "Par Ogres novada pašvaldības iestādes "Ogres novada bāriņtiesa" izveidošanu".

15.§

Par dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā.

16.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu vidusskolas pedagogam.

17.§

Par Ogres novada logo un Ogres zīmola stila grāmatas apstiprināšanu.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 ”Par Ogres novada simboliku” pieņemšanu.

19.§

Par projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā” īstenošanu.

20.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu “Policijas Akadēmija’98 jubilejas balle”.

21.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 6-111, Ogrē, Ogres nov.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-526, Ogrē, Ogres nov.

   

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.13

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 13. septembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS                                                                                                                                     

(protokols Nr.14)

   

1.§

Par Danas Bārbales iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces amatā.

2.§

Par olu un olu produktu ražotnes izveides veicināšanu Ogres novadā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.14

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 20. septembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.15)

   

1.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu. 

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/2018 „Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.8/2011 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” pieņemšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.13/2018 “Kārtība, kādā klasificējamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Ogres novadā” pieņemšanu.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūlija lēmumā “Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu”.

8.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspāzija”.

9.§

Par dzīvokļu īpašumu Draudzības ielā 14-1 un 14-6, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 16/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” precizēšanu.

12.§

Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” darbības nodrošināšanai un Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecības realizācijai.

13.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” uzvarētāju apbalvošanu. 

14.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Pasaules veterānu čempionātā grieķu-romiešu cīņā.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.

16.§

Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 7.§). 

18.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

20.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē.

21.§

Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku” īstenošanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 ”Par Ogres novada simboliku” precizēšanu.

23.§

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu.

24.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

25.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.15

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018. gada 18. oktobrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.16)

   

1.§

Par nekustamā īpašuma „Juglas pienotava”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

2.§

Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0324, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā“Par Ogres administratīvās komisijas nolikumu un sastāva apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības Ogres administratīvās komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 2.§)).

4.§

Par atļauju Ronaldam Vītolam savienot valsts amatpersonas amatus.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par nekustamā īpašuma „Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

9.§

Par nekustamā īpašuma Damāru iela 1, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Staro 100” bezatlīdzības lietošanā.

11.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Stirnu ielā 31A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kaijas ielā 2B, Ogrē, Ogres nov., neapbūvētas zemes vienības (starpgabala), atsavināšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””apstiprināšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu.

15.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu.

16.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam “Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.

17.§

Par darba grupas izveidošanu būvprojekta “Autotransporta tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē” realizācijai.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

19.§

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā (protokols Nr.3; 27.§) “Par kredītu ņemšanu”.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.24/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” pieņemšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

25.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu”.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu fiziskai personai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu.

28.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim savienot amatus.

29.§

Par noteikumu Nr.15/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr.12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

30.§

Par automašīnas Volkswagen Bora pārdošanu par brīvu cenu.

31.§

32.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – “Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov.

Par materiālu palīdzību fiziskai personai.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.16

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 22. novembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.18)

   

1.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai.

4.§

Par dzīvokļa Nr.2 “Krautuves 1”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. atsavināšanu.

5.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Suntažu sanatorijas internātskolā”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov.

6.§

Par transportlīdzekļa Ford S-MAX pārdošanu par brīvu cenu.

7.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti atsavinot dzīvokļa īpašumu Draudzības ielā 14-6, Ogrē, Ogres nov.

8.§

Par nekustamā īpašuma “Garāža” 56, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

9.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 127, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

10.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 127A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

11.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Tirgoņu ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

12.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Tirgoņu ielā 6, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

13.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Kalna prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

14.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Upes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmuma „Par nekustamā īpašuma – būves Tirgoņu ielā, 9A, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu” atcelšanu un būves Tirgoņu ielā 9A, Ogrē, Ogres nov. nojaukšanu.

16.§

Par saistošo noteikumu Nr.27/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu” apstiprināšanu.

17.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.§

Par dalības un ēdināšanas maksas noteikšanu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētajā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle” VI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursā.

21.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 85, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

22.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Rūpnieku ielā 4A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu.

23.§

Par atteikumu izsniegt atļauju savienot amatus Ogres novada pagastu bāriņtiesas priekšsēdētājai Irai Runcei.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.18

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2018.gada 20. decembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.19)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības domes komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2019.gadā.

2.§

Par nedzīvojamo telpu “Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības „Pagasta zeme”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par zemes vienības „Pagasta zeme”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par nekustamā īpašuma “Brigitas”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0161, daļas iznomāšanu.

8.§

Par zemes vienības Zaķu iela 12B, Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.

9.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra iekšējo noteikumu Nr. 17/2018 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums   Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu.

11.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

12.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

13.§

Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti atsavinot dzīvokļa īpašumu Nr.10, Skolas ielā 4, Līčupē, Mazozolu pag.,Ogres nov.

14.§

Par nekustamo īpašumu "Kooperators 74", "Kooperators 75", "Kooperators 76", "Kooperators 77", "Kooperators 78", "Kooperators 79", "Kooperators 80", "Kooperators 84", Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.29/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

17.§

Par saistošo noteikumu Nr. 28/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” pieņemšanu.

18.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

19§

Par Ogres novada pašvaldības iestādes pansionāta “Madliena” kā iestādes likvidācijas pārtraukšanu.

20§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

21§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

22§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

23§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

24§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

25§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

26§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

27§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

28§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

29§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.

30§

Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Ogres bāriņtiesa” un “Ogres novada pagastu bāriņtiesa” priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata.

31§

Par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.

32§

Par Ogres novada bāriņtiesas nolikuma “Ogres novada bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu.

33§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju.

34§

Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 45, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

35§

Par materiālu palīdzību biedrībai “LabaDaba Dū” hokeja turnīram “LabaDaba Cup 2018”. 

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.19