Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā), 2020.gada 21. janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus.

2.

Par dzīvojamās mājas Bērzu alejā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

3.

Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 10, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

4.

Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 19, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

5.

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.1/2021 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa nolikumā “Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai nolikums”” apstiprināšanu.

6.

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.

7.

Par paredzētās darbības – autoceļa P4 posma 33,821-42,935 km pārbūves – akceptēšanu.

8.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā 2021.gadā nodošanu izsolei, izsoles nolikuma un izsoles komisijas apstiprināšanu.

9.

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas sastāvā.

10.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

11.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

12.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

13.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

14.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

15.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

16.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
23. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
24. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
25. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
26. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
27. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
28. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
29. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
30. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
31. Par grozījumiem Ogres novada bāriņtiesas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
32. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” amatu un amatalgu likmju sarakstā.
33. Par izmaiņām Ogres novada bāriņtiesas sastāvā.
34. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu.
35. Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra iekšējo noteikumu Nr.3/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” pieņemšanu.

36.

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2021.gadā.

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gada 1. un 2.ceturksni apmaksas termiņa pārcelšanu Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
38. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” pieņemšanu.
39. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 679 atrašanās vietas maiņu.
40. Par mācību maksas izmaiņām Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā.
41. Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.
42. Par brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā.

43.

Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka Uģa Ulmaņa un viņa vietnieka Ērika Diča atstādināšanu no darba uz laiku.

 

Pievienotie faili

 

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā), 2021. gada 28.  janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.2)

   

1.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Par Ogres novada pašvaldības 2021.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā), 2021. gada 25. februārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.4)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildu jautājumus.

2.

Par nekustamā īpašuma „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

3.

Par dzīvokļa īpašuma "Virši" - 6, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu.

4.

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

5.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 27, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

6.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

7.

Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 005 0966, daļas iznomāšanu.

8.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 001 0672 daļas nomas tiesību izsoli

9.

Par nekustamo īpašumu Upes prospektā 15A, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

10.

Par nekustamā īpašuma - 1/4 domājamās daļas no zemes vienības Zilokalnu prospektā 7, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.

11.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

12.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

13.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

14.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

15.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

16.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

21.

 Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

22.

 Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
23.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
24.  Par Uģa Ulmaņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amata.
25.  Par atbalstu biedrībai “Skaņumāja”.
26.  Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.
27.  Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.6/2021 "Grozījumi nolikumā "Ogres Valsts ģimnāzijas nolikums"" apstiprināšanu.
28.  Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.7/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra nolikumā “Jaunogres vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu.
29.  Par Ogres novada sociālā dienesta struktūrvienības Specializētās darbnīcas izveidošanu un nolikuma “Grozījums Ogres novada sociālā dienesta nolikumā” pieņemšanu
30. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”” un paskaidrojuma raksta precizēšanu.
31. Par 1. un 10.klašu skaitu 2021./2022. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
32. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
33. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 15, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.
34. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.8/2021 “Grozījumi nolikumā “Ogres 1.vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu.
35. Par dalību Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasē.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 4

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā), 2021.gada 18.martā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

(protokols Nr.5)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

2.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

3.

Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu.

4.

Par nedzīvojamās telpas ēkas „Suntažu sanatorijas internātskola” saimniecības korpusā ar katlu māju iznomāšanu.

5.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7401 005 1035 iznomāšanu.

6.

Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 74800040674, 74800040675 un 74800040676 par labu nekustamajam īpašumam D/s Ranka Nr.18, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra numurs 74800040656.

7.

Par īpašuma tiesību atjaunošanu.

8.

Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu.

9.

Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

10.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem.

11.

Par Ogres novada pašvaldības metu konkursa “”Ogres vārti” attīstības priekšlikumi” sarunu procedūras organizēšanu un līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības slēgšanu ar sarunu procedūras uzvarētāju.

12.

Par izmaiņām Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

13.

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” un sadarbības līguma slēgšanu.

14.

Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros.

16.

Par dalību AS “SEB banka” organizētajā grantu programmā “(ie)dvesma".

17.

Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-1, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

18.

Par dzīvokļa īpašuma "Imantas"-4, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

19.

Par dzīvokļa īpašuma "Uceni 3"-2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

20.

Par nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 20-22, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu.

21.

Par Ērika Diča atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata.

22.

Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā.

23.

Par būves Upes prospektā 8A, Ogrē, piespiedu nojaukšanu.

24.

Par atklāta konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" organizēšanu.

25.

Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.13/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra nolikumā “Ķeipenes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.

26.

Par vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

27.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”” precizēšanu.  

28.

Par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

29.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” pieņemšanu.

30.

Par SIA “Senču nami” iesnieguma “Par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu” izskatīšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 5

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā), 2021.gada 26.martā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

(protokols Nr. 6)

   

1.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” precizēšanu.

2.

Par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā valsts atbalsta Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”.

3.

Par Ogres novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0283, daļas iznomāšanu.

4.

Par Ogres novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.

5.

Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. marta iekšējo noteikumu Nr.15/2021 „Konkursa „Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa izstrāde projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam” nolikums” pieņemšanu.

6.

Par Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. marta iekšējo noteikumu Nr.14/2021 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Ogres Vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide” nolikums” pieņemšanu.

7.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ķeguma novada pašvaldību.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkartas sēdes protokols Nr. 6

Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā), 2021.gada 15.aprīlī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

(protokols Nr. 7)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

2.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

3.

Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 12, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

4.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

5.

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

6.

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 15, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

7.

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 18, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

8.

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam   Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

9.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” grozījumiem.

10.

Par darba dienas pārcelšanu 2021.gada maijā un jūnijā.

11.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021.gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

12.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mākslas vingrotājas dalībai starptautiskās sacensībās.

13.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā.

14.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”).

15.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumā.

16.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu.

17.

Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ogres Vecupes pludmale daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam projekta “Ogres Vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide” īstenošanai.

18.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvokļiem Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov..

19.

20.

Par kredītu ņemšanu.

21.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2010 “Ogres novada pašvaldības nodevas” pieņemšanu.

22.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 18.marta lēmumā “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2021.gada budžeta ietvaros”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 7

2021.gada 20.maijā, Ogrē, Brīvības ielā 33 (videokonferences režīmā)

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.10)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot trīs papildus jautājumus.

2.

Par dzīvojamās mājas Zinību ielā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

3.

Par dzīvojamās mājas Meža prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

4.

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 7, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

5.

Par dzīvojamās mājas Tīnūžu ielā 13, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”.

6.

Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 22, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

7.

Par Jūlija Marsona laukuma nosaukuma piešķiršanu.

8.

Par Neatkarības laukuma nosaukuma piešķiršanu.

9.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu izstrādes uzsākšanu.

10.

Par grozījumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”.

11.

Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

12.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

13.

Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7472 006 0085) nomas līguma pagarināšanu.

14.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

15.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

16.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

17.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

18.

Par 2016.gada 19.maija Zemes nomas līguma (reģ.Nr.2.3.-2/6_2016) pagarināšanu.

19.

Par rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.

20.

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

21.

Par nekustamā īpašuma “Glāznieki 101”, Glāznieki, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

22.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7568 006 0042, Madlienas pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli.

23.

Par pašvaldības dzīvokļa Mālkalnes prospektā 31-59, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

24.

Par pašvaldības dzīvokļa Tīnūžu ielā 9-61, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

25.

Par pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 1B-17, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

26.

Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 1-8, Ogrē, Ogres novadā atsavināšanu.

27.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma D/s Lašupes Nr.S-10, Ogre, Ogres novads atsavināšanu.

28.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pureņu iela 66, Ogre, Ogres novads atsavināšanu.

29.

Par transportlīdzekļa RENAULT KANGOO atsavināšanu.

30.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2021. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

31.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2021.gada vasaras mēnešos.

32.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 21.janvāra lēmumā “Par zaudējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu".

33.

Par Ogres novada 2020.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.

34.

Par “Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres Vēstures un mākslas muzejs” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2021. – 2025. gadam” apstiprināšanu.

35.

Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā.

36.

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

37.

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības piederošiem dzīvokļiem Skolas ielā 1B – 17, Smilšu ielā 2 – 2, Strazdu ielā 1 – 2, Upes prospektā 22 – 24, Ogrē, Ogres nov., “Vārnudzirnavas” - 10, “Vārnudzirnavas” - 13, “Vārnudzirnavas” - 15, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., “Silavas” - 4, Ogresgala pag., Ogres nov.

38.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

39.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

40.

Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam.

41.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” par futbola infrastruktūras izveidi Ogrē.

42.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumā

Domes priekšsēdētājs E.Helmanis

Pievienotie faili

Ogrē, Brīvības ielā 33 (video konferences režīmā), 2021.gada 17.jūnijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.11)

   

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot trīs papildus jautājumus.

2.            

 

3.

 

4.

 

5.

6.

7.

 
 

8.

 
 
 
 

9.

 
 
 

10.

 
 

11.

 
 

12.

 
 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 

22.

23.

 
 
 

24.

 
 

25.

 

26.

27.

28.

Pievienotie faili:

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr. 11

Ogrē, Brīvības ielā 35, 2021. gada 1.jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

1.

Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                        N.Sapožņikovs

Pievienotie faili

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē, 2021. gada 1.jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.2)

1.          

 
 

2.

 
 

3.

 
 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

12.

13.

14.

15.

16.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Helmanis

 

Pievienotie faili

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē, 2021. gada 8.jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.3)

1.                  

 

2.

3.

4.

 

5.

 

6.

7.

8.

9.

 

10.

 

11.

12.

13.

14.

15.

 

16.

17.

18.

Par Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes izveidošanu

19.

20.

21.

 

 

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē, 2021. gada 22.jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.4)

1.         

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Helmanis

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē, 2021. gada 29. jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.5)

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot vienpadsmit papildus jautājumus.

2.

 
 
 

3.

 

4.

 
 

5.              

 
 
 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

16.

17.

 
 

18.

 
 

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.     

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                                                      E.Helmanis

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2021. gada 5. augustā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.6)

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.

3.

4.

 
 
 

5.

 

6.              

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

13.

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

19.

 

20.

21.

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.7)

Ogrē, Brīvības ielā 33                                                      

2021.gada 26.augustā

1.       

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot desmit papildus jautājumus.

2.

 
 

3.

4.

5.

6.

 
 

7.

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.                         

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

33.

34.

35.

36.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Helmanis

Pievienotie faili:
Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.7

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2021.gada 9.septembrī 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.8)

1.                 

2.

3.

 

4.

5.

6.

 

7.

8.

 
 

9.

10.

 

11.

 

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2021. gada 23. septembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

(protokols Nr.9)

1.          

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot trīs papildus jautājumus.

2.

3.

 

4.

 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

29.

 

30.

 
 

31.

 

32.

 

33.

 
 
 

34.

35.

 
 

36.

37.

 

38.

 
 

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā),  2021.gada 14.oktobrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS  

(protokols Nr.11)                                        

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11.

 
 

12.

13.

 

 

14.

15.

16.

17.

 

18.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.

20.

21.

22.

 
 
 

23.

24.

 

25.                       

 

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS  

(protokols Nr.12)

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē                                                     2021.gada 11.novembrī

(videokonferences režīmā)                          

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot divdesmit vienu papildus jautājumu. 

 

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē, 2021.gada 16.decembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS  

(protokols Nr.13)

  1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot divdesmit divus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
   67.

 

  1.  

2021. gada 30. decembris, plkst. 9.00, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS:

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 
 

6

7

8

9

10

 

11