24.11.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 27 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts  
1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot astoņus papildus jautājumus.

   
2.  
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0681  Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.  
11.    
12.    
13.

Noraidīts.

   
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.  
27.    
28.    
29.  
30.    
31.    
32.    
33.    

  

 

 27.10.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 25 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts
1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot deviņus papildus jautājumus.

   
2.  
3.  
4.

 

5.    
6.    
7.  
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.  
21.    
22.    

 

 

 14.10.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 24 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts
1. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši  14.07.2022. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  
2. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši  14.07.2022. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  
  

06.10.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 23 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

                                                           

 

29.09.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 22 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

7.

 

8.

9.

10.

 

11.

 

12.

13.

 

14.

 

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

27.

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

34.

 

35.

 

36.

 

                                                     

 

25.08.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 19 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot deviņus papildus jautājumus.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

 

13.

 

14.

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

22.

 

23.

24.

25.

26.

 

27.

 

28.

 

 

 

28.07.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 17 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība Videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

23.

24.

25.

 

26.

27.

28.

29.

 

30.

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

39.

40.

41.

 

42.

43.

 21.07.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 16 pieņemtais lēmums

Darba kārtība   Videoieraksts
1.

Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Ogrē nodošanu valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” īpašumā

 

 14.07.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 15 pieņemtie lēmumi

Videoieraksts
1.

Par atļauju ņemt aizņēmumu projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ieviešanai. 

 

 

 

30.06.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 14 pieņemtie lēmumi

  Videoieraksts
1.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu, lai segtu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā objektam “Ceļa pārbūve “Dubkalnu ezera meži”” un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

2.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.68/2022 “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu Ogres novadā projektu konkursa nolikums” pieņemšanu

3.

Par galvojuma sniegšanu SIA “Ikšķiles māja” aizdevumam kurināmā iegādei

4.

Par braukšanas maksas atvieglojumu segšanu

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 008 0022 daļas iznomāšanu

 

 

 16.06.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 13 pieņemtie lēmumi

        Videoieraksts
2.

Par dzīvokļa īpašuma “Cielavkalns”- 8,  Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. atsavināšanu

3.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārde, Ogres novads, atsavināšanu

4.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Malvu ielā 16, Ogrē, Ogres nov.,

  1. numurs 7480 003 1047, atsavināšanu
5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā gatve 130, Ogre, Ogres novads atsavināšanu

6.

Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Autoosta”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

7.

Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0508 par labu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 58C un Brīvības ielā 58D, Ogrē, Ogres novadā

8.

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

9.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 003 0240 Birzgales pag., Ogres nov., iznomāšanu

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ceriņu iela 3, Jumpravas pag., Ogres nov., atsavināšanu

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirdzniecības centrs, Jumpravas pag., Ogres nov., atsavināšanu

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīķi”, Lēdmanes pag., Ogres nov., atsavināšanu

13.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu "Ranka 101", “Ranka Nr.128” un "Ranka 196" Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu

14.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu "Kooperators 15", "Kooperators 47", "Kooperators 86", Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu

15.

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

16. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre””
17.

Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

18.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmuma “Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu” atcelšanu un par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., akceptēšanu

19.

Par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu un Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.66/2022 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr.48/2021 “Ogres sākumskolas nolikums”” apstiprināšanu

 

20.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.67/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.44/2021 “Lēdmanes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

21. Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku
22.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”

23. Par dzīvojamās mājas Turkalnes ielā 1A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”
24.

Par telpas ēkā "Pagastmāja", Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

25.

Par telpas ēkā "Skola", Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

26.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā “Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem un piekritību pašvaldībai Krapes pag., Ogres nov.” (protokols Nr.15; 16.§)

27.

Par telpu Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

28.

Par telpas ēkā "Suntažu sanatorijas internātskola", Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

29.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

30.

Par grozījumiem Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā 2021.-2023.gadam

 

31.

Par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu Tomes pagastā

32.

Par cirsmu izsoli Suntažu pagastā

33.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0083 daļas nomas tiesību izsoli

34.

Par cirsmu izsoli zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7468 008 0108, Madlienas pagastā, Ogres novadā

35.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības domes 30.10.2019. lēmumā Nr.341 un nekustamo īpašumu iznomāšanu SIA “MS Siltums” sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai Ikšķiles un Lielvārdes pilsētu teritorijās

 

36.

Par Ogres novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

37.

Par Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

38.

Par Lauras Velzetes-Skudras atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas  komisijas locekļa pienākumiem

39.

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāju Vitu Kravali

40.

Par Ogres novada pašvaldības komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

 

 

 09.06.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 12 pieņemtie lēmumi

         Videoieraksts
1.

Par  atbalstu Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem

2.

Par Dzintara Soduma balvas piešķiršanu

 26.05.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 11 pieņemtie lēmumi

    Darba kārtība   Videoieraksts
1.

 

 
2.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2022 “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir finansējumu pašvaldības organizēto projektu konkursu ietvaros” pieņemšanu

3.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 1.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Andreja Pumpura ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”

4.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 1.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Stacijas ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”

5.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

6.

 Par grozījumu Ikšķiles vidusskolas amatu sarakstā 

7. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā
8.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 62.km”, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā atsavināšanu

10.

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kaltes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu

11.

Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 5-3A, Ceplīši, Tīnūžu pagasts, Ogres novadā atsavināšanu

12.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2022. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

13.

Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Nākotnes ielā 1, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres novadā

14.

Par Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu, tās sastāva un nolikuma apstiprināšanu

15.

Par Ogres novada 2021.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu

16.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.64/2022 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

17.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra

 lēmumā Nr.33 (prot.Nr.3) “Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres

novada administratīvajā teritorijā” un Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.34 (prot.Nr.3) “Par rūpnieciskās zvejas  pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada administratīvajā teritorijā”

 

18.

Par Ogres novada ceļu un ielu uzturēšanas darbu specifikāciju apstiprināšanu

19.

Par Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” vadītāja iecelšanu

20.

Par Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” vadītāja iecelšanu

21.

Par Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

22.

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktoru Aivaru Peisenieku

23. Par izmaiņām Preču un pakalpojumu iepirkumu komisijas sastāvā
24.

Par izmaiņām Ogres novada Dzīvokļu komisijas sastāvā

25.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 3.marta lēmumā “Par atbalsta pasākumiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem”

26.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumā “Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu” (protokols Nr.9; 44.)

27.

Par atļauju Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MS siltums” ņemt aizņēmumu Taurupes pagasta siltumapgādes sistēmas attīstībai

28.

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības iegūšanu SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”, reģistrācijas Nr. 40203310059

29.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamajiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2022. gada vasaras mēnešos

30.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” apstiprināšanu

31.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līguma slēgšanu

 13.05.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 10 pieņemtie lēmumi

        Videoieraksts
1.

Par sadarbību ar Ungāriju

2.

Par grozījumiem Nr.5 līgumam Nr. 5-2.1/2020-218 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

  28.04.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 9 pieņemtie lēmumi

    Darba kārtība   Videoieraksts
1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecpadsmit papildus jautājumus.

 
2.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta lēmumā “Par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu  apstiprināšanu

3. Par Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora 2021.gada  13.maija lēmuma Nr.KNP1-1.2/21/309 atcelšanu un atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā
4.

Par transportlīdzekļa Ford Mondeo atsavināšanu

5.

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai

6.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā

7.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta lēmuma “Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma “Teritorija pie Irbenāju ielas” apstiprināšanu”” atcelšanu un  par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2022. “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 “Lokālplānojums “Teritorija pie Irbenāju ielas”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.”” apstiprināšanu

8.

Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu

9. Par detālplānojuma „Čukuri” izstrādes pārtraukšanu
10.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)

11.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 2A, Ikšķile, Ogres novads, atsavināšanu

13.

Par nedzīvojamo telpu Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., nomas maksas noteikšanu

14.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 006 0255, Birzgales pagastā, Ogres novadā atsavināšanu

15.

Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu

16.

Par rentgendiagnostikas iekārtas nomu

17.

Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”

18.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 5.augusta lēmumā “Par Ogres novada Kultūras centra amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu”

19.

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.

20.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ogres novada iedzīvotājai dalībai pludmales volejbola sacensībās

21.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.52/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.33/2021 “Madlienas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums”” apstiprināšanu

22.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.53/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.32/2021 “Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" nolikums”” apstiprināšanu

 

23.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.54/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.27/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Zelta sietiņš" nolikums”” apstiprināšanu

24.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.55/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.38/2021 “Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes "Birztaliņa" nolikums”” apstiprināšanu

25.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.56/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.37/2021 “Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" nolikums”” apstiprināšanu

26.

 Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.57/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.36/2021 “Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" nolikums”” apstiprināšanu 

27.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.58/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.30/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums”” apstiprināšanu

28.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.59/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.28/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Dzīpariņš" nolikums”” apstiprināšanu

29.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.60/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.35/2021 “Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" nolikums”” apstiprināšanu

30.  Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.61/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 23. septembra iekšējos noteikumos Nr.62/2021 “Suntažu vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu 

 

31.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.62/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 23. septembra iekšējos noteikumos Nr.53/2021 “Tīnūžu sākumskolas nolikums”” apstiprināšanu

32.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.51/2022 “Par naudas balvu piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” apstiprināšanu

33. Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmuma (protokols Nr.5; 13.§), 2012.gada 25.oktobra lēmuma (protokols Nr.10; 3.§), 2013.gada 21.februāra lēmuma (protokols Nr.2; 7.§) un ar tiem pieņemto, grozīto iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
     
34.

Par Ķeguma novada domes lēmumu un iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem un darba grupas darbības izbeigšanu sakņu dārzu iznomāšanas jautājumos

35.

Par zemesgrāmatā reģistrēta apgrūtinājuma “servitūta ceļš” dzēšanu nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Ogres novadā

36.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada administratīvajā teritorijā

37. Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 17, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”
38. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisijas izveidošanu” un Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 50/2022 pieņemšanu

 

39.

Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu 1.0.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

40.

Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MS Siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā

41.

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļu Ilonas Reinholdes un Gitas Dimitrijevas atbrīvošanu no amatiem

42.

Par Ogres novada pašvaldības sporta attīstības konsultatīvās komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

43. Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku
44.

Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu

45.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 1.aprīļa lēmumā “Par jauna maršruta apsekošanas komisijas izveidi”

46.

Par AS “Akvedukts” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

47.

Par finansiālu iesaisti Latvijas Slēpošanas federācijas Ogres tramplīnu kompleksa būvniecības projektā un FIS Solidaritātes projekta līdzfinansēšanā, nodrošinot mākslīgā seguma iegādi un uzstādīšanu

48.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.48/2022 “Ogres novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu

49.

Par Ogres novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

50.

Par atbrīvojumu no maksas par ielu tirdzniecību dalībai Ogres gadatirgū “Stādu tirdziņš” Ukrainas civiliedzīvotājiem

51.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.49/2022 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra iekšējos noteikumos Nr.2/2022 “Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Jauniešu [ie]spēja” nolikums”” apstiprināšanu

52.

Ogres novada pašvaldības domes deputāta Linarda Liberta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

53.

Ogres novada pašvaldības domes deputāta Marisa Martinsona pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa

 21.04.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 8 pieņemtie lēmumi

        Videoieraksts
1.

Par mācību maksas atcelšanu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs par sniegtajiem pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem

2.

Par telpas Birzes iela 33A, Ikšķilē, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “FONDS CERĪBA ĢIMENEI”

3. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar sociālās aprūpes centra “Senliepas” vadītāja pienākumu izpildītāju Ivetu Bleideli
4.

Par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu līguma slēgšanu ar  pašvaldības SIA “MS Siltums

5.

Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu

6.

Par pieminekļu demontāžu

 

 01.04.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 7 pieņemtie lēmumi

         Videoieraksts
1. Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Rembates ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

 

2.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Stacijas ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

3.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Andreja Pumpura ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

4.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Meža ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

5.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Uzvaras ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

6.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Saules prospekta, Ogrē pārbūvi un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

7.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Priedaines ielas Ikšķilē pārbūvi un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

8.

Par Ogres novada pašvaldības pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu īstenošanai

9.

Par Ogres novada administratīvajā teritorijā pašvaldības izmitināšanas vietām patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

10.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmuma “Par Ogres novada Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā” (protokols Nr. 3, 76.) atcelšanu

11.

Par Ogres novada pašvaldības izstāšanos no biedrības

12.

Par Mirdzas Streļčas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata

13.

Par jauna maršruta apsekošanas komisijas izveidi

14.

Par nomas maksas nepiemērošanu

15.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pilnmetrāžas spēlfilmas “Neredzamais cietoksnis” demonstrācijas materiāla izveidei

31.03.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 6 pieņemtie lēmumi

         Videoieraksts
2.

Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. izstrādes uzsākšanu

3.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma “Teritorija pie Irbenāju ielas” apstiprināšanu”

4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā “Par detālplānojuma „Saltupes iela 20” apstiprināšanu”
5. Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, Ogres novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0576” 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
6.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā

7.

Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu

8.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 28/2022 “Dzintara Soduma balvas nolikums” apstiprināšanu

9.

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Līgas Zariņas atbrīvošanu no amata

10.

Par nedzīvojamo telpu daļas iznomāšanu “Akācijas”-1, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov.

11.

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ataugas”, Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, numurs 7433 002 0996, atsavināšanu

14.

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0475 atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu

15.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 004 1326, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu

16.

Par dzīvokļu īpašumu Zvaigžņu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., nepieciešamību sabiedrības vajadzībām

17.

Par atteikšanos pārņemt valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Birzgales pagastā, Ogres novadā

18.

Par nedzīvojamās telpas nomu Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ogres novadā

19.

Par grozījumiem Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā 2021.-2023.gadam

20.

Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam

21.

Par grozījumu Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā 2020.-2025.gadam

22.

Par nekustamā īpašuma Avotu ielā 10 dz.8, Lielvārdē, Ogres novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā

23.

Par 1. klašu skaitu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā 

24.

Par izglītojamo uzņemšanu  Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. klasēs  un neuzņemšanu Ogres Valsts ģimnāzijas 7. klasē  2022./2023. mācību gadā

25.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.29/2022 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu vasaras brīvlaikā” apstiprināšanu

26.  Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.30/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr. 29/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" nolikums”” apstiprināšanu 
27.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.31/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr. 31/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" nolikums”” apstiprināšanu

28.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 32/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.34/2021 “Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt vējiņi" nolikums”” apstiprināšanu

29.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.33/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.44/2021 “Lēdmanes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

30.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.34/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.42/2021 “Ķeipenes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

31.

Par Ogres novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 8/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu

32.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.11/2022 “Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs” pieņemšanu

33.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada administratīvajā teritorijā

34.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada administratīvajā teritorijā

35.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā” pieņemšanu

36.

Par Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas 2022.gada 24.janvārī pieņemtā lēmuma Nr.10-3.1/8 “Par zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 74010060552 sadali” apstrīdēšanu

37.

Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. LEPP/1-237/17/15 pagarināšanu

38.

Par telpu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai

39.

Par telpu Parka ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Lielvārdes pensionāru biedrībai

40.

Par telpas Ausekļa ielā 3, Lielvārdē, Ogres novadā, atkārtotu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Lielvārdes novada sieviešu biedrība “Iespēja”

41.

Par telpu Ķeguma  prospektā 1, Ķegumā, Ogres novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

42.

Par nedzīvojamās telpas nomu Nākotnes ielā 1, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov.

43.

Par Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes izveidošanu

44.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

45.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Jumpravas pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

46.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Madlienas pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

47.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Mazozolu pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

48.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

49. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Ķeipenes pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu
50.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Krapes pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

51.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Lauberes pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

52.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Lēdmanes pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

53.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Taurupes pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

54.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Tomes pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

55.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada Suntažu pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu

56.

Par saistošo noteikumu Nr. 13/2022 “Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” pieņemšanu

57.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30 - 319, Ogrē, Ogres nov.

58.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 47/2022 “Ogres novada pašvaldības Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” nolikums” apstiprināšanu

59.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

60.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Meža ielā 20 - 4, Lielvārdē , Ogres nov.

61.

Par Ogres novada pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

62.

Par Ogres novada pašvaldības papildinošā investīciju projekta Klinšu kāpšanas sienas piebraucamais ceļšīstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

63.

Par Ogres novada pašvaldības papildinošā investīciju projekta Papildus darbi Jauniešu mājas pārbūvei Brīvības ielā 40, Ogrēīstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

64.

Par Ogres novada pašvaldības papildinošā investīciju projekta “Elektroapgādes izveidošana iekšējiem un ārējiem teritorijas elektrotīkliem Taurupes muižas klēts rekonstrukcijai Taurupes pag., Ogres novadā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru

65.

Par Ogres novada pašvaldības projekta iesnieguma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana NATURA 2000 teritorijā dabas parka “Ogres ieleja”” īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu un finansēšanas avotiem

66.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Ogres Mūzikas un mākslas skola” amatu un amatalgu likmju sarakstā

67.

Par Ogres sākumskolas direktora iecelšanu

68. 

 Par atļauju savienot amatus

69.

Par mēnešalgas noteikšanu

Ogres novada Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājam

70.

Par mēnešalgas noteikšanu

Ogres novada Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam

71.

Par mēnešalgas noteikšanu

Ogres novada Krapes pagasta pārvaldes vadītājam

72.

Par mēnešalgas noteikšanu

Ogres novada Lauberes pagasta pārvaldes vadītājam

73.

Par mēnešalgas noteikšanu

Ogres novada Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam

74.

Par mēnešalgas noteikšanu

Ogres novada Tomes pagasta pārvaldes vadītājam

75.

Par mēnešalgas noteikšanu Ogres novada Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājam

77. Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu
78.

Par Līgas Zariņas atbrīvošanu no komisiju locekles pienākumiem

79. Par Elitas Ozoliņas atbrīvošanu no komisiju locekles pienākumiem
80.

Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja krājuma vienību papildināšanu

81.

Par Ogres novada pašvaldības Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” maksas pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

82.

Par Ogres novada Rembates pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

83.

Par Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

84.

Par finansējuma piešķiršanu