30.12.2022. Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē Nr. 30 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
 
 
 

22.12.2022. Ogres novada pašvaldības domes sēdē Nr. 29 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot trīsdesmit papildus jautājumus.

2.

   

3.

 

4.

   

5.

   

6.

   

7.

 

8.

 

9.

   

10.

   

11.

 

12.

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 64 (kadastra numurs 74130020858) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74130021004 un nekustamā īpašuma Lāčplēša iela (kadastra numurs 74130020624) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74130021008, 74130020624, 74130020625, 74130020626, 74130020627 un 74130020628 Lielvārdes pilsētā, Ogres nov., nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā.

 

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

   

21.

 

22.

   

23.

 

24.

 

25.

 

26.

   

27.

 

28.

 

29.

 

30.

   

31.

   

32.

   

33.

   

34.

   

35.

   

36.

   

37.

   

38.

   

39.

 

40.

 

41.

 

42.

 

43.

 

44.

 

45.

 

46.

 

47.

 

48.

 

49.

   

50.

   

51.

   

52.

   

53.

   

54.

   

55.

   

56.

   

57.

   

58.

   

59.

   

60.

   

61.

   

62.

   

63.

   

64.

   

65.

   

66.

   

67.

   

68.

   

69.

   

70.

 

71.

 

72.

 

73.

 

74.

 

75.

   

76.

   

77.

 
   

 24.11.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 27 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts
1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot astoņus papildus jautājumus.

   
2.  
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0681  Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.  
11.    
12.    
13.

Noraidīts.

   
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.  
27.    
28.    
29.  
30.    
31.    
32.    
33.    

  

 

 27.10.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 25 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts
1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot deviņus papildus jautājumus.

   
2.  
3.  
4.

 

5.    
6.    
7.  
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.  
21.    
22.    

 

 

 14.10.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 24 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts
1. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši  14.07.2022. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ikšķiles teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  
2. Par Ogres novada pašvaldības dalību projektu konkursā atbilstoši  14.07.2022. Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā” un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases.  
  

06.10.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 23 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

                                                           

 

29.09.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 22 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

7.

 

8.

9.

10.

 

11.

 

12.

13.

 

14.

 

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

27.

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

34.

 

35.

 

36.

 

                                                     

 

25.08.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 19 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība un videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot deviņus papildus jautājumus.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

 

13.

 

14.

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

22.

 

23.

24.

25.

26.

 

27.

 

28.

 

 

 

28.07.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 17 pieņemtie lēmumi

Darba kārtība Videoieraksts

1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

15.

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

23.

24.

25.

 

26.

27.

28.

29.

 

30.

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

39.

40.

41.

 

42.

43.

 21.07.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 16 pieņemtais lēmums

Darba kārtība   Videoieraksts
1.

Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Ogrē nodošanu valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” īpašumā

 

 14.07.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 15 pieņemtie lēmumi

Videoieraksts
1.

Par atļauju ņemt aizņēmumu projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” ieviešanai. 

 

 

 

30.06.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 14 pieņemtie lēmumi

  Videoieraksts
1.

Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu, lai segtu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā objektam “Ceļa pārbūve “Dubkalnu ezera meži”” un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases

2.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.68/2022 “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu Ogres novadā projektu konkursa nolikums” pieņemšanu

3.

Par galvojuma sniegšanu SIA “Ikšķiles māja” aizdevumam kurināmā iegādei

4.

Par braukšanas maksas atvieglojumu segšanu

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 008 0022 daļas iznomāšanu

 

 

 16.06.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 13 pieņemtie lēmumi

        Videoieraksts
2.

Par dzīvokļa īpašuma “Cielavkalns”- 8,  Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. atsavināšanu

3.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārde, Ogres novads, atsavināšanu

4.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Malvu ielā 16, Ogrē, Ogres nov.,

  1. numurs 7480 003 1047, atsavināšanu
5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā gatve 130, Ogre, Ogres novads atsavināšanu

6.

Par nedzīvojamo telpu nomu ēkā „Autoosta”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

7.

Par reālservitūta (ceļa servitūta) nodibināšanu pašvaldības zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7401 003 0508 par labu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 58C un Brīvības ielā 58D, Ogrē, Ogres novadā

8.

Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

9.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 003 0240 Birzgales pag., Ogres nov., iznomāšanu

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ceriņu iela 3, Jumpravas pag., Ogres nov., atsavināšanu

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tirdzniecības centrs, Jumpravas pag., Ogres nov., atsavināšanu

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīķi”, Lēdmanes pag., Ogres nov., atsavināšanu

13.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu "Ranka 101", “Ranka Nr.128” un "Ranka 196" Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu

14.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu "Kooperators 15", "Kooperators 47", "Kooperators 86", Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu

15.

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

16. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre””
17.

Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

18.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmuma “Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu” atcelšanu un par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., akceptēšanu

19.

Par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu un Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.66/2022 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr.48/2021 “Ogres sākumskolas nolikums”” apstiprināšanu

 

20.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.67/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.44/2021 “Lēdmanes pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

21. Par Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku
22.

Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”

23. Par dzīvojamās mājas Turkalnes ielā 1A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”
24.

Par telpas ēkā "Pagastmāja", Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

25.

Par telpas ēkā "Skola", Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

26.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā “Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem un piekritību pašvaldībai Krapes pag., Ogres nov.” (protokols Nr.15; 16.§)

27.

Par telpu Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

28.

Par telpas ēkā "Suntažu sanatorijas internātskola", Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

29.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

30.

Par grozījumiem Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā 2021.-2023.gadam

 

31.

Par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu Tomes pagastā

32.

Par cirsmu izsoli Suntažu pagastā

33.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0083 daļas nomas tiesību izsoli

34.

Par cirsmu izsoli zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7468 008 0108, Madlienas pagastā, Ogres novadā

35.

Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības domes 30.10.2019. lēmumā Nr.341 un nekustamo īpašumu iznomāšanu SIA “MS Siltums” sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai Ikšķiles un Lielvārdes pilsētu teritorijās

 

36.

Par Ogres novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

37.

Par Ogres novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

38.

Par Lauras Velzetes-Skudras atbrīvošanu no Lielvārdes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas  komisijas locekļa pienākumiem

39.

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāju Vitu Kravali

40.

Par Ogres novada pašvaldības komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

 

 

 09.06.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 12 pieņemtie lēmumi

         Videoieraksts
1.

Par  atbalstu Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem

2.

Par Dzintara Soduma balvas piešķiršanu

 26.05.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 11 pieņemtie lēmumi

    Darba kārtība   Videoieraksts
1.

 

 
2.

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2022 “Par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir finansējumu pašvaldības organizēto projektu konkursu ietvaros” pieņemšanu

3.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 1.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Andreja Pumpura ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”

4.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 1.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību investīciju projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Lielvārdes pilsētas Stacijas ielas seguma atjaunošanu un aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”

5.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

6.

 Par grozījumu Ikšķiles vidusskolas amatu sarakstā 

7. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes Taurupes pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā
8.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 62.km”, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā atsavināšanu

10.

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kaltes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu

11.

Par nekustamā īpašuma Priežu ielā 5-3A, Ceplīši, Tīnūžu pagasts, Ogres novadā atsavināšanu

12.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2022. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

13.

Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Nākotnes ielā 1, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres novadā

14.

Par Ogres novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu, tās sastāva un nolikuma apstiprināšanu

15.

Par Ogres novada 2021.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu

16.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.64/2022 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

17.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra

 lēmumā Nr.33 (prot.Nr.3) “Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres

novada administratīvajā teritorijā” un Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.34 (prot.Nr.3) “Par rūpnieciskās zvejas  pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada administratīvajā teritorijā”

 

18.

Par Ogres novada ceļu un ielu uzturēšanas darbu specifikāciju apstiprināšanu

19.

Par Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” vadītāja iecelšanu

20.

Par Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” vadītāja iecelšanu

21.

Par Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

22.

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktoru Aivaru Peisenieku

23. Par izmaiņām Preču un pakalpojumu iepirkumu komisijas sastāvā
24.

Par izmaiņām Ogres novada Dzīvokļu komisijas sastāvā

25.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 3.marta lēmumā “Par atbalsta pasākumiem Ogres novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainai vai Ukrainas bēgļiem”

26.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumā “Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu” (protokols Nr.9; 44.)

27.

Par atļauju Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MS siltums” ņemt aizņēmumu Taurupes pagasta siltumapgādes sistēmas attīstībai

28.

Par Ogres novada pašvaldības līdzdalības iegūšanu SIA “Zelta Liepa Debesu Bļodā”, reģistrācijas Nr. 40203310059

29.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamajiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2022. gada vasaras mēnešos

30.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” apstiprināšanu

31.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līguma slēgšanu

 13.05.2022. Ogres novada pašvaldības

domes ārkārtas sēdē Nr. 10 pieņemtie lēmumi

        Videoieraksts
1.

Par sadarbību ar Ungāriju

2.

Par grozījumiem Nr.5 līgumam Nr. 5-2.1/2020-218 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

  28.04.2022. Ogres novada pašvaldības

domes sēdē Nr. 9 pieņemtie lēmumi

    Darba kārtība   Videoieraksts
1.

Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecpadsmit papildus jautājumus.

 
2.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 5. augusta lēmumā “Par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu  apstiprināšanu

3. Par Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora 2021.gada  13.maija lēmuma Nr.KNP1-1.2/21/309 atcelšanu un atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā
4.

Par transportlīdzekļa Ford Mondeo atsavināšanu

5.

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai

6.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā

7.

Par Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta lēmuma “Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma “Teritorija pie Irbenāju ielas” apstiprināšanu”” atcelšanu un  par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2022. “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 “Lokālplānojums “Teritorija pie Irbenāju ielas”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.”” apstiprināšanu

8.

Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu

9. Par detālplānojuma „Čukuri” izstrādes pārtraukšanu
10.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)

11.

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 2A, Ikšķile, Ogres novads, atsavināšanu

13.

Par nedzīvojamo telpu Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., nomas maksas noteikšanu

14.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 006 0255, Birzgales pagastā, Ogres novadā atsavināšanu

15.

Par Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda nolikumu

16.

Par rentgendiagnostikas iekārtas nomu

17.

Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”

18.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 5.augusta lēmumā “Par Ogres novada Kultūras centra amatu un mēnešalgu likmju saraksta apstiprināšanu”

19.

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.

20.

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ogres novada iedzīvotājai dalībai pludmales volejbola sacensībās

21.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.52/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.33/2021 “Madlienas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums”” apstiprināšanu

22.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.53/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.32/2021 “Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" nolikums”” apstiprināšanu

 

23.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.54/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.27/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Zelta sietiņš" nolikums”” apstiprināšanu

24.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.55/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.38/2021 “Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes "Birztaliņa" nolikums”” apstiprināšanu

25.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.56/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.37/2021 “Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" nolikums”” apstiprināšanu

26.

 Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.57/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.36/2021 “Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" nolikums”” apstiprināšanu 

27.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.58/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.30/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums”” apstiprināšanu

28.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.59/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.28/2021 “Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Dzīpariņš" nolikums”” apstiprināšanu

29.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.60/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.35/2021 “Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" nolikums”” apstiprināšanu

30.  Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.61/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 23. septembra iekšējos noteikumos Nr.62/2021 “Suntažu vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu 

 

31.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.62/2022 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2021. gada 23. septembra iekšējos noteikumos Nr.53/2021 “Tīnūžu sākumskolas nolikums”” apstiprināšanu

32.

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.51/2022 “Par naudas balvu piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” apstiprināšanu

33. Par Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 19.marta lēmuma (protokols Nr.5; 13.§), 2012.gada 25.oktobra lēmuma (protokols Nr.10; 3.§), 2013.gada 21.februāra lēmuma (protokols Nr.2; 7.§) un ar tiem pieņemto, grozīto iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
     
34.

Par Ķeguma novada domes lēmumu un iekšējo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem un darba grupas darbības izbeigšanu sakņu dārzu iznomāšanas jautājumos

35.

Par zemesgrāmatā reģistrēta apgrūtinājuma “servitūta ceļš” dzēšanu nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Ogres novadā

36.

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada administratīvajā teritorijā

37. Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 17, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”
38. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 14. oktobra lēmumā “Par mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisijas izveidošanu” un Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 50/2022 pieņemšanu

 

39.

Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu 1.0.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

40.

Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MS Siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā

41.

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļu Ilonas Reinholdes un Gitas Dimitrijevas atbrīvošanu no amatiem

42.

Par Ogres novada pašvaldības sporta attīstības konsultatīvās komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku

43. Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku
44.

Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu

45.

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 1.aprīļa lēmumā “Par jauna maršruta apsekošanas komisijas izveidi”

46.

Par AS “Akvedukts” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu