Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 24.janvārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.1)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi” ,Laubere, Lauberes pag.,Ogres nov., daļas iznomāšanu.

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu “Doktorāts”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., apakšnomu.

Par zemes vienības “Ranka 113”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemi zem ielām dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijā”.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., redakcijas pilnveidošanu.

Par grozījumiem un papildinājumiem 2014.gada 11.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 4-15/5 “Līgums par detālplānojuma īstenošanu nekustamajā īpašumā „Rudzlauki”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”.

Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Rudzlauki”, Ogresgala pag., Ogres nov.

10§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā "Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA "MS Siltums" un SIA "Labs nams" realizējamiem projektiem".

11§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

12§

Par grozījumiem Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

13§

Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2019.gadā.

14§

Par saistošo noteikumu Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi Nr. 1/2019 "Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu"

 

Pielikums Nr. 1 un 2 (pamatbudžets)

Pielikums Nr. 3 (kredīti)

Pielikums Nr. 4 un 5 (specbudžets)

Pielikums Nr. 6

Pielikums Nr. 7

Pielikums Nr. 8

 

15§

Par Ogres novada pašvaldības projekta“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu.

16§

Par Ogres novada sociālā dienesta Ogres sociālā centra klientu ēdināšanas pakalpojuma cenas apstiprināšanu.

17§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.2/2019 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) nolikums” apstiprināšanu.

18§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

19§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

20§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Viznīts””.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.1

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 7. februārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.2)

   

1.§

Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 4, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

2.§

Par nekustamā īpašuma Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.2

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 21. februārī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.3)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Priedēm”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

4.§

Par telpu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu nodrošināšanai, un nomas maksas noteikšanu.

5.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”.

6.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 1.1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2007.gada 13.septembra lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.95 “Detālplānojums zemesgabaliem ”Madaras”, “Šīroņi”, “Šīroņi-1” Ogresgala pagastā, Ogres novadā, apstiprināšanu”.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām”.

9.§

Par Taurupes pagasta pārvaldes objekta izslēgšanu no bilances apstiprināšanu.

10.§

Par nekustamā īpašuma „Spradži” Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680110084, atsavināšanu.

11.§

Par dzīvokļa īpašuma "Dzelzceļa ēka 42. km" - 1, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

12.§

Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu.

13.§

Par kredītu ņemšanu.

14.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

15.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

16.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

19.§

Par atļauju Kristīnei Zelčai savienot valsts amatpersonas amatus.

20.§

Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2016.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2016 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”” pieņemšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 21.11.2013. lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra novērtēšanas, vērtības apstiprināšanas, ekspluatācijā pieņemšanas un norakstīšanas pastāvīgo komisiju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

22.§

Par iekšējo noteikumu “Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība kapitālsabiedrībās, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder pašvaldībai” pieņemšanu.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” pieņemšanu.

24.§

Par 1. un 10.klašu skaitu 2019./2020. mācību gadā Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

25.§

Par Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pievienošanu Suntažu vidusskolai.

26.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov.

27.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov.

28.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov.

29.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov.

30.§

Par saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā”” pieņemšanu.

31.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

32.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu apstiprināšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.3

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019. gada 21. martā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.4)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”,Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Stārķi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagasti”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Lakstīgalas-1” , Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74520080041, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bajāri-1”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0152, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74520040199, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Bodnieki”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par zemes vienības “Teikas”, Ogresgala pag., Ogres nov., zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

12.§

Par zemes vienības Stūrīšu gatve 17, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par zemes vienības “Kooperators 82”, Ogresgala pag., Ogres nov.,iznomāšanu.

14.§

Par 25.02.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.4-3.10.1/2016-5 pagarināšanu.

15.§

Par 2018.gada 5.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.10-8.1/2018-10 pagarināšanu.

16.§

Par zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0824, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

17.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 001 0109, Ogresgala pag., Ogres nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

18.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu lielkoncertu “Leģendārā nakts Ogrē 2019” Ogres estrādē.

19.§

Par noteikumu Nr.6/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr. 12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

20.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada tarifu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

21.§

Par lokālplānojuma zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas sastāvā un nolikuma apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

24.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”.

25.§

Par nekustamā īpašuma „Veckraukļi”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

26.§

Par nekustamā īpašuma “Glāznieciņi”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu.

27.§

Par zemes vienības Andreja Pumpura ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 1/4 domājamās daļas atsavināšanu.

28.§

Par zemes vienības Jaunogres prospektā 43, Ogrē, Ogres nov., 1/3 domājamās daļas atsavināšanu.

29.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” pieņemšanu.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

31.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

32.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

34.§

Par nodibinājuma “Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” likvidāciju.

35.§

Par sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

36.§

Par atbalstu biedrībai “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

37.§

Par atbalstu biedrībai “Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses”” un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

38.§

Par atbalstu biedrībai “Ģimenes darbnīca”.

39.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktores atkārtotu apstiprināšanu amatā.

40.§

Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim savienot amatus.

41.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019.gadā” pieņemšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.4

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 18.aprīlī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.5)

   

1.§

Par Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0367, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0153, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 7452 004 0110 un 7452 004 0106 , Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: 74520040071, 74520040080 un 74520040229, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par 2013.gada 20.februārī noslēgtā telpu nomas līguma Nr.7 pārjaunošanu.

7.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju”.

8.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju”.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajā plānā Ogres novadā 2016. -2021.gadam.

10.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.8/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešunodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu.

12.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta “Doktorātā”” īstenošanu un finansējumu.

14.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

15.§

Par dzīvokļa īpašuma Vidzemes iela 2 - 5, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu.

16.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

17.§

Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”(„R.A.D.I. – Ogres novadam”)”.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Mācību maksa Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un maksa par šo iestāžu sniegtajiem interešu izglītības pakalpojumiem” (protokola Nr.9, 26.§).

19.§

Par Ogres novada pašvaldības projekta “Lobes ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” priekšfinansējumu un līdzfinansējumu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.

21.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

22.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „ Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2019. gada budžetu.

23.§

Par atļauju Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktorei Ievai Krauklei savienot amatus.

24.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2018.gada finanšu pārskatā.

26.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai mācību-treniņu nometnēs.

27.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres stils”.

28.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu sporta pasākuma “Ghetto basket 2019” Ogres posma organizēšanai.

29.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā  (protokols Nr.3; 13.§) “Par kredītu ņemšanu”.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim […].

31.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

32.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Skolas iela, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 001 0658, daļas iznomāšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr. 7/2019 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 1.¹ punktā minētajiem objektiem 2019.gadā” precizēšanu.

34.§

Par kredītu ņemšanu.

35.§

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu.

36.§

Par dzīvojamās mājas “Lībieškalns 4”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu J. D.

37.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

38.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” un 1.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.5

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 23.maijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.6)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0417, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

8.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 129”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 91”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 131”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā gatve 44, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 62”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

13.§

Par 12.08.2009. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.A-130.1.1.1/6 pagarināšanu par zemes vienības “Ranka 187”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

14.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

15.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”.

16.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2019” organizēšanu.

17.§

Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Bangas”, Ogresgala pag., Ogres nov.

18.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādes uzsākšanu.

19.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 2.0.redakcijas apstiprināšanu.

20.§

Par dzīvokļa īpašuma "Cerības" - 23, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu.

21.§

Par transportlīdzekļa SCANIA B86S-58 atsavināšanu.

22.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

23.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai”.

24.§

Par Ogres novada 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.

25.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2019.gada vasaras mēnešos.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora iecelšanu amatā un atļauju savienot amatus.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu.

28.§

Par kustamās mantas Lāzera vadošas celiņu struktūras iespiedshēmu veidošanas iekārtas komplekta atsavināšanu.

29.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre””.

30.§

Par zemes vienības Kalēju iela, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības sadarbību ar Popasnas rajona valsts administrācijas – rajona militāri – civilo administrāciju tirdzniecības, ekonomiskās, izglītības, sporta un kultūras jomās.

32.§

Par palīdzību ugunsgrēkā cietušajai ģimenei.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.6

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 20. jūnijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.7)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,10 ha platībā iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada domes 2012.gada 27.septembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. S. uz zemes vienību „Spīķi” Suntažu pag., Ogres nov.” atcelšanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7452 004 0144, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

8.§

Par 26.06.2009. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.2009/3 pagarināšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jumpravas iela 34, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 99”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā gatve 24, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 138”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

13.§

Par dzīvojamās mājas “Tūjas”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu K. L.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2019 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ogres novadā” apstiprināšanu.

15.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu”.

16.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dravnieki”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu.

17.§

Par nekustamā īpašuma “Krapes parks” nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “Nāc kopā”.

18.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 22. novembra lēmumā “Par dzīvokļa Nr.2 “Krautuves 1”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu”.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” precizēšanu.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6/2019 „Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.

21.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

22.§

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 74680010425, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680010420, adrese: ”Avots”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

23.§

Par dzīvojamās mājas “Lazdas 1”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu J. K.

24.§

Par Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada dzīvokļu komisijas 2019.gada 4.aprīļa lēmumu “Par atteikumu anulēt ziņas par M. R. deklarēto dzīvesvietu Turkalnes iela 14, Ogre, Ogres nov”.

26.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”.

27.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai SLAM DUNK konkursā FIBA 3X3 Pasaules kausa ietvaros.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2019 “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” pieņemšanu.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.7.

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 11. jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS                                                                                                                                         

(protokols Nr.8)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.12/2019 “Konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikums” pieņemšanu un Konkursa vērtēšanas komisijas izveidi.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 8

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 18.jūlijā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.9)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Kooperators 72”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Kooperators 8”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 135”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0201, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0510, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0503, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju.

8.§

Par noteikumu Nr.13/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr. 12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

9.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvju iecelšanu”.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7472 007 0086 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas persona.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 003 0224 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

12.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2012.gada 20.decembra lēmumā “Par koncesijas procedūras uzsākšanu” un atļauju savienot amatus.

13.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Eiropas vieglatlētikas U23 un U20 čempionātos.

14.§

Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2018. gada publisko pārskatu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2018.gada publiskajiem pārskatiem.

16.§

Par Ogres novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

17.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2019 „Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” precizēšanu.

19.§

Par Ainas Bērces atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas direktores amata.

20.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” pieņemšanu.

22.§

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

23.§

Par dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” izveidošanu, centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes reorganizāciju un Ogres novada Bērnu un jauniešu centra likvidāciju.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.9.

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 15.augustā

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

(protokols Nr.10)

   

1.§

Par 12.04.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/14 pagarināšanu.

2.§

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Kooperators 47”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par 25.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/4 pagarināšanu.

4.§

Par nekustamā īpašuma Īrisu iela 1B, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0688, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

5.§

Par zemesgrāmatā ierakstīta piebraucamā ceļa servitūta ēkām un būvēm dzēšanu nekustamajam īpašumam Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres novads.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 23.maija lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādes uzsākšanu”.

7.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

8.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” apstiprināšanu.

9.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”.

10.§

Par zemes vienības Andreja Pumpura ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 3/4 domājamās daļas atsavināšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.5, 13.§ “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta “Doktorātā”” īstenošanu un finansējumu” atcelšanu.

12.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Brīvības iela 37B, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apmēra apstiprināšanu.

13.§

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0005, Fabrikas iela 13, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apmēra apstiprināšanu.

14.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāju Aizu Tīsu.

15.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […].

16.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

17.§

Par grozījumiem 2019.gada 21.marta Ogres novada pašvaldības domes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”.

18.§

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Ogres stils”.

19.§

Par Ojāra Atslēdziņa atbrīvošanu no Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amata un iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāja amatā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.10

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 19.septembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.12)

   

1.§

Par atļauju savienot amatus.

2.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā “Par Madlienas, Suntažu un Taurupes administratīvo komisiju izveidošanu, komisiju nolikumu apstiprināšanu un amatu savienošanu”.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par 2009.gada 25.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.24/2009 pagarināšanu.  

5.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

6.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

7.§

Par dzīvojamās mājas Loka ielā 2, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

8.§

Par dzīvojamās mājas Loka ielā 4, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

9.§

Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 113, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

10.§

Par dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 16, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”.

11.§

Par dzīvojamās mājas Draudzības ielā 10, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”.

12.§

Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115A, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”.

13.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”.

14.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 6.maija saistošo noteikumu Nr.15/2011 “Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 7401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” apstiprināšanu. 

16.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

17.§

Par atļauju rīkot publisku pasākumu “EzīšFests 2019 - Ogres bohēma” Brīvības ielā 19, Ogrē.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15/2019 “Par neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu.

20.§

Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2019” rezultātiem.

21.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.

22.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora iecelšanu amatā.

24.§

Par nekustamā īpašuma „Zemdegas”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.

25.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par kredītu ņemšanu”.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas maksas par telpu nomu apstiprināšanu.

27.§

Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā (kadastra Nr.7401 002 0199) pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.

28.§

Par noteikumu Nr.15/2019 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija iekšējos noteikumos Nr.11/2018 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu”” pieņemšanu.

29.§

Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.

30.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata.

31.§

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

32.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

33.§

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu.

34.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

35.§

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 40, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0118, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. 

36.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”.

37.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

38.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

39.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.12

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019. gada 17. oktobrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.13)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0222 nodošanu īpašumā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 006 0360, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0142, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov.

5.§

Par 25.02.2010. zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/47 pagarināšanu.

6.§

Par 25.01.2010. zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/6 pagarināšanu

7.§

Par zemes vienības “Ranka 58”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.,iznomāšanu.

8.§

Par zemes vienības Zilokalnu prospekts 13A, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 002 0012 ierakstīšanu zemesgrāmatā.

9.§

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0536, Ogres., Ogres nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

10.§

Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “Lauciņi”, Mazozolu pag., Ogres nov.

11.§

Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales deleģēšanu darbam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzraudzības padomē.

12.§

Par nekustamo īpašumu "Kooperators 75", "Kooperators 76", "Kooperators 77", "Kooperators 78", "Kooperators 79", "Kooperators 80", "Kooperators 84", Ogresgala pag., Ogres nov., atkārtotas izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli.

13.§

Par nekustamā īpašuma – „Avoti”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. jaunas atsavināšanas cenas noteikšanu un atkārtotas izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli.

14.§

Par transportlīdzekļa FORD TRANSIT atsavināšanu.

15.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ogres pensionāru biedrība”.

16.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ogres invalīdu biedrība”.

17.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”.

18.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Neredzīgo biedrība”.

19.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “OGRES LATVIEŠU BIEDRĪBA”.

20.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”.

21.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspāzija”.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019. gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

25.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” pieņemšanu.

26.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres un Ogresgala vispārējo pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

27.§

Par grozījumiem 2018. gada 19. aprīļa Ogres novada pašvaldības domes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru”.

28.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

29.§

Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu.

30.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34-315, Ogrē, Ogres nov.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 18.jūlija saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Par sociālās aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtību Ogres novadā” precizējumiem.

32.§

Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”.

33.§

Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2019. gada 26. februāra lēmumu Nr.BIS-BV-22.4-2018-2917 “Lēmums iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu nekustamajā īpašumā [..]”.

34.§

Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam.

35.§

Par nekustamā īpašuma [..], kadastra numurs 7401 003 0212, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.

36.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2014. -2020. gadam 2018. gada īstenošanas pārskata apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs    E.Helmanis

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.13

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019.gada 21. novembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.15)

   

1.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pauļuki 37”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības Egļu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

4.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”.

5.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” pieņemšanu.

6.§

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 5, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Namsaimnieks”.

7.§

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 7, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Namsaimnieks”.

8.§

Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 13, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”.

10.§

Par dzīvojamās mājas “Lielkrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

11.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” apstiprināšanu.

12.§

Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu.

13.§

Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

14.§

Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER atsavināšanu.

15.§

Par Jāņā Siliņa iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

16.§

Par visaptverošu valsts un Ogres novada pašvaldības pakalpojumu pieejamību Ogres novada administratīvajā teritorijā un grozījumiem Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

17.§

Par telpām Ogres novada pašvaldības jauniešu vajadzībām un grozījumiem Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” amatu un amatalgu likmju sarakstā.

18.§

Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

19.§

Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

20.§

Par Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes „SARMA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

21.§

Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

22.§

Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

23.§

Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

24.§

Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu.

25.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

26.§

Par nedzīvojamo telpu Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1.vidusskolā un Jaunogres vidusskolā nomas maksas noteikšanu iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.

27.§

Par Ogres novada pašvaldības Jauniešu domes izveidošanu un Ogres novada pašvaldības Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.

28.§

Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāja iecelšanu amatā.

29.§

Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktori Irēnu Ošiņu.

30.§

Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

31.§

Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada bāriņtiesas locekles Kristīnes Zelčas atbrīvošanu no amata.

32.§

Par Ogres novada pašvaldības akciju “Ceļojums uz Ogri”.

33.§

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.15

Ogrē, Brīvības ielā 33, 2019. gada 19. decembrī

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ

PIEŅEMTO LĒMUMU  SARAKSTS

(protokols Nr.17)

   
1.§ Par viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

2.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

3.§

Par zemes vienības “Ranka 52”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.

4.§

Par zemes vienības Vijolīšu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.

5.§

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Mazriekstiņi”, Mazozolu pag., Ogres nov., nomas tiesību izsoli.

6.§

Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov.

7.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā.

8.§

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā

9.§

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

10.§

Par Metu konkursa “Laivu piestātnes attīstības priekšlikumi” žūrijas komisijas nolikuma apstiprināšanu un Metu konkursa žūrijas komisijas sastāva ievēlēšanu.  

11.§

Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu. 

12.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Vēstures un mākslas muzeja personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.

13.§

Par novēlētā legāta pieņemšanu.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.

15.§

Par Ogres novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2020.gadā.

16.§

Par transportlīdzekļa TOYOTA CAMRY atsavināšanu.

17.§

Par transportlīdzekļa Mercedes Benz Vito atsavināšanu.

18.§

Par nekustamā īpašuma „Naglas”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atkārtotas izsoles rīkošanu ar lejupejošu soli.

19.§

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses””.

20.§

Par iekšējo noteikumu Nr.19/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 19.jūnija iekšējos noteikumos Nr.12/2017 “Ogres novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtība”” pieņemšanu.

21.§

Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.

22.§

Par Ogres novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

23.§

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

Pievienotie faili

Ogres novada pašvaldības domes sēdes protokols Nr.17